חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:22 זריחה: 6:29 י"ז בשבט התשפ"ג, 8/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התעוררות תשובה אמיתית
הכתב והמכתב

מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
התעוררות תשובה אמיתית
ראש השנה ויום כיפור – בכל יום ויום
גאולה ותשובה באין-ערוך
אתרוגי קלברייה לארץ הקודש
יום הכיפורים
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד
מקורות

ב"ה, ערב שבת קדש, שבת תשובה תשי"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח...

שלום וברכה:

בזה שלוח הקונטרס לשבת תשובה – יום הכפורים הבע"ל. ובודאי יזכה בו את כל סביבתו, ומה טוב אשר יתאספו ויתקבצו כו'

וראה במקומות המסומנים בהקדמת הקונטרס שמבואר בהם ענין תשובה עילאה (אשר בה הוא עיקר מעלת בעלי תשובה כמ"ש באגה"ת ספ"ח) שהוא אסיפת וקיבוץ כל כחות הנפש, תש"ב אנוש, ובימים אלו הוא ג"כ אסיפת וקיבוץ כל פרטי הקומה שלימה של בנ"י ראשיכם שבטיכם גו' עד שואב מימך, אשר ויהי בישורון מלך – בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל.

וגדולה מעלת תשובה עילאה, ובפרט בזמן הזה. כי הנה בזמן הסנהדרין חייבי מיתות ב"ד שעשו תשובה אין בית דין של מטה מוחלין להן, אבל עתה אשר רק דין ד' מיתות נשאר, ונמסר לב"ד של מעלה – אם עשה תשובה ב"ד של מעלה מוחלין לו, ואין שום רושם ממעשיו הראשונים (מכות יג, ב. ועייג"כ שו"ת נו"ב [=נודע ביהודה] מהדו"ק חאו"ח סל"ה).

ואם בכפרת יום הכפורים הגבילו חז"ל אשר על פלגא דשיעורא לא מכפר, ויש אומרים אשר המחוייב עונש ולא חטא אין יום הכפורים פוטרו מן העונש (כריתות יח, ב. תוד"ה דחנקתי' שם ז, סע"א).

הנה אין כל דבר עומר בפני בעלי תשובה.

ויהי רצון אשר תקויים בכל אחד ואחת מאתנו כולנו ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהי' רגיל לברך את הנכנסים אליו בערב יוהכ"פ אחר חצות לבקש ברכתו:

דער אויבערשטער זאָל מעורר זיין מיט א התעוררות תשובה אמתית מתוך פנימיות ונקודת הלב

            ונזכה לקיום היעוד: ישראל כיון שעושין תשובה

מ י ד הן נגאלין.

המברך ומתברך לחתימה וגמר חתימה טובה

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

 

הפ"נ שלו קראתיו בער"ה [=בערב ראש השנה] על הציון ובר"ה בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

מטובו לפ"ש [=לפרוש שלום] הרה"ג וכו' מוהרד"ב שי' צוקערמאן לחוגמח"ט [=לחתימה וגמרא חתימה טובה] בגו"ר [=בגשמיות ורוחניות].


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)