חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קונה שמים וארץ
ליישר הדעות

נושאים נוספים
פרשת בחוקותי | אין מקרה
שיטת חב"ד
מל"ג בעומר מתחילה הארת מתן תורה
הגאולה כבר תלויה באוויר – צריך רק להורידה בפועל
הרבי ו"נטורי קרתא"
קונה שמים וארץ
פרשת בחוקותי
הלכות ומנהגי חב"ד

כאשר לומדים שיעור היומי ברמב"ם – הן הלומדים שלושה פרקים ליום, הן הלומדים פרק אחד ליום, והן הלומדים בספר המצוות – ורוצים למצוא גם עניין של הוראה ומוסר בעבודת ה', אזי העצה היעוצה – לעיין בספר טעמי המצוות לאדמו"ר הצמח צדק, ששם נתבאר תוכן העניין דכמה וכמה מצוות על פי הקבלה והחסידות, כולל – הוראה בעבודת ה'. ואם יוסיפו ויעיינו בספר הליקוטים על דרושי הצמח צדק – ימצאו ביאורים לכמה וכמה מצוות נוספות, ובמילא, אין צורך לחפש ולמצוא ביאורים כו', מכיוון שביאור הדברים ישנו מן המוכן.

ולדוגמא: בנוגע להלכות מכירה – שלומדים בשיעורים דימים האחרונים – יש בכללם "הציווי שנצטווינו בדין מקח וממכר, הדרכים שבהן מתקיים המקח וממכר בין המוכרים והקונים"1, וכן האזהרה שהוזהרנו מלהונות זה את זה במסחר בשעת מקח וממכר"2, הנה בספר טעמי המצוות לאדמו"ר הצמח צדק3 מבוארים הדברים על פי קבלה וחסידות, כולל – ביאור העניין בעבודת ה'.

נתעכב עתה על עניין פרטי בפרק האחרון של השיעור היומי – הלכות מכירה פרק י"ב4:

בתחילת הפרק מדובר אודות איסור הונאה – "אסור למוכר או לקונה להונות את חבירו, שנאמר כו'". ובהמשך העניין: "עד מתי יהיה לו לחזור ולתבוע ההוניה או לבטל המקח, עד כדי שיראה לתגר או לקרובו"5, ובנוגע לדין ההוניה במטבעות – "עד מתי חייב להחזיר הדינר או הסלע, בכרכים עד כדי שיראה לשולחני, בכפרים שאין השולחני מצוי שם, יש לו להחזיר עד ערבי שבתות"6, לפי שבערבי שבתות "סלקין לשוקא כדי "לקנות צורך סעודת שבת"7.

ועניינו בעבודת האדם8:

עניין ה"קניין" בעבודה הרוחנית הוא - כדכתיב9 "קונה שמים וארץ", וכתיב10 "קונה הכל", היינו, ש"ה' יתברך קונה מהתחתונים, ובפרט מישראל עם סגולתו שנותן להם כסף כו'" (כמבואר בארוכה בדרושי חסידות11 פרטי העניינים ד"כסף" ו"משיכה" בעבודת האדם).

והנה, לפעמים יכול להיות איזה חסרון בעבודתו של יהודי – מצד חשבונות ד"שלא לשמה" וכיוצא בזה, ואז עלול להתעורר ספק שמא יש ב"קניין" זה (כללות עבודתו של יהודי לפעול את העניין ד"קונה שמיים וארץ") עניין של הונאה.

אמנם, כאשר נמצאים "בערבי שבתות", באלף השישי לאחרי חצות היום, וצריכים למהר "לקנות צורך סעודת שבת", באופן ד"חטוף12 ואכול חטוף ושתי" (כפתגם כ"ק אדמו"ר המוהרש"ב נ"ע בקשר לאופן העבודה דעקבתא דמשיחא) – אזי אין מקום לעניין של הונאה, ובמילא, המקח קיים.

ובפרט שישנו גם העניין ד"יראה... לקרובו" – היינו, שהעבודה היא באופן של אהבת ישראל, "איש את רעהו יעזורו", וכידוע פתגם אדמו"ר האמצעי13 שזהו בדוגת שתי נפשות אלוקיות כנגד נפש בהמית אחת – הרי בוודאי שאין מקום כלל לעניין של הונאה, ובמילא, נגמר הקניין בשלימות.

[מעובד על פי שיחת ש"פ וארא תשמ"ה. תורת מנחם תשמ"ה ח"ב עמ' 1086 ואילך]

______________________________

1)    ספר המצוות לרמב"ם מצוות עשה רמה.

2)    שם מצוות לא תעשה רנ.

3)    לו, ב ואילך.

4)    הערת המערכת: השיעור של יום שישי (י"ט אייר תשע"ט).

5)    שם הלכה ה.

6)    שם הלכה יא.

7)    בבא מציעא נב, ב ובפירוש רש"י.

8)    בהבא לקמן – ראה ליקוטי תורה עקב טז, ג ואילך. ספר המצוות לאדמו"ר הצמח צדק שם.

9)    לך לך יד, יט.

10)  נוסח תפילת העמידה.

11)  ראה הערה 4.

12)  לשון חז"ל – עירובין נד, א.

13)  "הים יום" – כ"ף טבת. אגרות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב עמ' עג.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)