חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ט"ז באדר א' התשפ"ד, 25/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'בור' בעבודת ה'
ליישר הדעות

נושאים נוספים
פרשת קדושים | להושיט יד לחוטא
מענה לשלום בית
מקדושת כוח המעשה מגיעים ל"קדוש אני"
בכוח כל יהודי להגיע למדרגת "קודש קודשים"
פרשת קדושים
'בור' בעבודת ה'
"משה קיבל תורה מסיני"
הלכות ומנהגי חב"ד

בתחילת פרק י"ג מהלכות נזקי ממון כותב הרמב"ם: "כלים שנפלו לבור ונשתברו, בעל הבור פטור, שנאמר1 ונפל שמה שור או חמור, מפי השמועה למדו שור ולא אדם חמור ולא כלים", ומוסיף "אפילו נפל שור בכליו ומת השור ונשתברו כליו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים".

בהלכה זו מודגש עניין כללי בתורה – שגם העניינים המובנים בשכל, "משפטים", יש לקיימם כ"חוקים", מצד ציווי הקדוש ברוך הוא:

הסברא נותנת שהחיוב ד"בור" הוא בכל אופני נזק, היינו לא רק בנוגע לבעלי חיים ("שור או חמור"), אלא גם בנוגע לכלים, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לאדם. ומה שכתוב "ונפל שמה שור או חמור" – הרי זה מפני ש"דיבר הכתוב בהווה"2. ואף על פי כן "מפי השמועה למדו שור ולא אדם חמור ולא כלים" – היפך השכל!

ובזה מודגש, כאמור, שגם ציוויי התורה המובנים ומוכרחים על פי השכל – הרי לאמיתו של דבר, גם הם ציוויי הקדוש ברוך הוא, על דרך הציווי ד"חוקים".

ויש ללמוד הוראה בעבודת האדם בנוגע לעניינו הפרטי של "בור":

ב"בור" ישנם שני אופנים: (א) "החופר בור עמוק עשרה טפחים"3, (ב) "עשה תל גבוה . . עשרה טפחים"4.

ועניינם בעבודת האדם – שתי התנועות דמקבל ומשפיע: "בור עמוק" – תנועת הקבלה, ו"תל גבוה" – תנועת ההשפעה, אשר, שתי תנועות אלו ישנם אצל כל אדם: תנועת הקבלה _"בור עמוק") – "איזהו חכם הלומד מכל אדם"5, היינו, שגם בהיותו בדרגא הכי נעלית, יכול וצריך לקבל מכל אדם, ותנועת ההשפעה ("תל גבוה") – שהרי כל אחד ואחד חייב בנתינת הצדקה, "אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדדקה לאחר", "לא ימנע עצמו משלישית השקל בשנה"6.

והנה, מכיון ש"נתתי לפניך את החיים ואת הטוב"7 וגם ההיפך כו', הרי, העניין ד"בור" (בור עמוק או תל גבוה, קבלה או השפעה) יכול להיות בשני האופנים: הן לטוב – שמקבל דברים טובים ומשפיע דברים טובים, והן למוטב כו', ולדוגמא: "איזהו חכם הלומד מכל אדם", בבחינת "חכמים המה להרע"8, ועל דרך זה בנוגע לתלמיד, שבמקום להיות "תלמיד המחכים את רבותיו"9, עד כדי כך, ש"הרבה למדתי מרבותי וכו' ומתלמידי יותר מכולם"10, נעשה תלמיד חצוף שמעיז פניו כו', ועל דרך זה בשאר עניינים כיוצא בזה.

ויש להוסיף בביאור ההדגשה ד"עשרה טפחים" ("בור עמוק עשרה טפחים", או "תל גבוה עשרה טפחים") – להורות שעניין זה (הן תנועת הקבלה הן תנועת ההשפעה) נעשה בכל עשר כוחות נפשו, ובפרטיות יותר: הן לטוב – שהקבלה וההשפעה הטובה היא כדבעי11, מכיון שחודרת בכל עשר כוחות נפשו, והן למוטב, חס ושלום – שכאשר הקבלה וההשפעה הבלתי רצויה חודרת בכל עשר כוחות נפשו, אזי נעשה נזק בל ישוער כו'.

וזהו תוכן הלימוד דדיני בור בנוגע ל"תיקון הדיעות" – שדרושה זהירות גדולה שב' התנועות דקבלה והשפעה (בור עמוק ותל גבוה) לא ינוצלו עבור עניינים בלתי רצויים, שאז עלול להיות בור המזיק, אחד מארבעה אבות נזיקין, רחמנא ליצלן, כי אם, עבור ענייני טוב וקדושה, לקבל ענייני טובה וקדושה, ולהשפיע ענייני טוב וקדושה בכל הסביבה כולה.

(על פי שיחת שבת פרשת נח תשמ"ז.

תורת מנחם התוועדויות תשמ"ז ח"א עמ' 487. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

____________________________________

1)     משפטים כא, לג.

2)     בבא קמא נד, ב – במשנה.

3)     הלכה יב.

4)     הלכה טו.

5)     אבות ריש פרק ד.

6)     רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ז הלכה ה.

7)     נצבים ל, טו.

8)     ירמיה ד, כב.

9)     חגיגה יד, א.

10)   תענית ז, א. וש"נ. רמב"ם הלכות תלמוד תורה סוף פרק ה.

11)   ראה כתובות סז, רע"א.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)