חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להוציא את המוחין ולגאול את המידות
מעשה רב

נושאים נוספים
חיבור בין עולמות
פעולת הקרבן בגשמיות
הגלות מרה, אבל הגאולה תבוא
רבי וחסידים
להוציא את המוחין ולגאול את המידות
ללכת מחיל אל חיל
הגדה של פסח
הלכות ומנהגי חב"ד

להלן מה שביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בענייני הגדה:

כל דצריך ייתי ויפסח:

הקושיא הידועה דהפסח אינו נאכל אלא למנויו1, ואיך אפשר לומר "כל דצריך ייתי ויפסח" אם אינו ממנויו. אלא, דכל זה בזמן בית המקדש כשהיו מקריבים הפסח, אבל עתה שאין מקריבים פסח אלא האפיקומן הוא במקום הפסח וכו'2.

"אלו לא הוציא הקב"ה את אבותינו וכו' אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים":

אבותינו קאי על המוחין3. ואלו לא הוציא את (אבותינו) המוחין, הרי אף שהי' גדולת המדות, וכמו שנאמר "ומביא גואל לבני בניהם" (שקאי על המדות4), בכל זאת השעבוד של המדות הי' נשאר ("רנו ובנינו ובני בנינו5 משועבדים היינו"), אף שהיתה גאולתם.

"מעשה ברבי אליעזר וכו'. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם הגיע זמן קריאת שמע של שחרית":

יקשה מפני מה נאמר עד שבאו תלמידיהן דוקא ואמרו להם כו', ולא עד שהגיע זמן קריאת שמע. אלא שענין זה צריך להיות ניכר בתלמידים, כדלקמן.

וביאר בזה כ"ק אדמו"ר נ"ע, שמציאותם של התנאים הרי זה שמות של הקב"ה6, וכמבואר בשמותיהם של התנאים שנזכרו כאן: רבי אליעזר – שם א-ל, רבי יה-ושע – שם י-ה, ועל-דרך-זה רבי אל-עזר בן עזר-י' – ב' השמות א-ל וי-ה. לבד רבי עקיבא ורבי טרפון, שאף שלא נתפרש זה בשמותיהם, הרי, רבי עקיבא זהו כל עניינו – מסירת נפש7, ורבי טרפון עניינו המשכה בעולם, כפי שמצינו8 שהוא הי' עשיר, ונתעסק עם אריסין וכו'.

ומעלה זו של התנאים צריכה להיות ניכרת בתלמידים. וזהו הפירוש "עד שבאו תלמידיהם וכו'" – שצריך שהתלמידים יבואו לק"ש וכו' (של שחרית), שעניינה יחודא עילאה9, שזוהי דרגתם של התנאים, שמות של הקב"ה, כנ"ל.

ימי חייך הימים וכו':

בבריאת העולם – היום הולך אחר הלילה, אבל בביהמ"ק, אכילת קדשים – הלילה הולך אחר היום10. וזהו "ימי חייך הימים" – לעֶבעֶדיגע טעֶג, "כל ימי חייך להביא הלילות" – שיביאו החיות גם בלילות וכו'11, שהלילות יהיו הולכים אחר הימים (ע"ד ביאור המשך הפיסקא "וחכמים אומרים וכו' לימות המשיח"12הנני זוכר רק זה שאמר שדבריהם של חכמים הם ביאור על דרשת בן זומא הנ"ל. הכותב).

"וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק":

כדי שיהי' ריבוי ("וארבה גו'") – צ"ל ע"י יצחק, שענינו גבורות, וכמו גבורות גשמים וכו'13 (קצת בספק. הכותב).

"ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו":

פיסקא זו נאמרה בקצרה, ופירושה: "ואתן לעשו את הר שעיר כדי לרשת אותו", כלומר, הפירוש ד"לרשת אותו" הוא (לא שעשו יורש את הר שעיר, אלא) שבני ישראל יורשים את עשו, וזהו "ואתן לעשו את הר שעיר" כדי "לרשת אותו", שעל-ידי-זה ירשו בני ישראל את עשו14.

(רשימת היומן ע' רכד)

___________________________________

1)    זבחים נו, ב (במשנה). רמב"ם הל' ק"פ רפ"ב.

2)    ראה בכ"ז במבוא להגדה שלמה ע' 110. וראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ תש"ד ס"ג (סה"ש תש"ד ע' 86).

3)    ראה גם לקמן ע' שעד. שיחת ליל ב' דחה"פ תרח"ץ סי"ח (סה"ש תרח"ץ ע' 265). תרצ"ט ס"א (סנ"ש תרצ"ט ע' 323).

4)    ראה סידור (עם דא"ח) שער התפילין יז, ב. ובכ"מ.

5)    בסה"ש תרצ"ט שם: "אנו ובנינו ובני בנינו, היינו ז"א ונה"י ומלכות".

6)    לכאורה הכוונה שמציאותם של התנאים היא תורה, שהיא שמותיו של הקב"ה. – וראה גם תו"א שמות מט, ב ואילך.

7)    כפי שאמר לתלמידיו "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה – בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך – אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו (ברכות סא, ב).

8)    ראה נדרים סב, א. ויק"ר פל"ד, טז. כלה פ"א. כלה רבתי פ"ב.

9)    ראה גם לקמן ע' שעד. שיחות ליל ב' דחה"פ תרצ"ז ס"ז (סה"ש תרצ"ז ע' 225). ליל א' דחה"פ תרח"ץ ס"ט (סה"ש תרח"ץ ע' 262). ליל ב' דחה"פ תש"ג סל"ז (סה"ש תש"ג ע' 71). תש"ד ס"ח (סה"ש תש"ד ע' 88).

10)  חולין פג, סע"א. וש"נ.

11)  ראה גם שיחת ליל ב' דחה"פ תש"ג סל"ט (סה"ש תש"ג ע' 72).

12)  ראה גם סה"ש תש"ג שם. שיחת ליל ב' דחה"פ תשח"י (לקו"ש ח"ג בסופו. תו"מ חכ"ב ע' 225).

13)  ראה סידור (עם דא"ח) סוף שער התקיעות (רמז, א-ב): "כל השפעות בריבוי גדול הוא ע"י הגבו', כמו הגשמים שיורדים בגבורה . . וזהו וארבה את זרעו, ארבה בגי' יצחק שהוא בבחי' הגבורות כו'".

14)  ראה גם לקמן ע' שעה. שיחות ליל ב' דחה"פ תש"ג סמ"ב (סה"ש תש"ג ע' 74). ליל א' דחה"פ תש"ה ס"ז (סה"ש תש"ה ע' 83). ליל ב' דחה"פ תש"ז סי"ט (סה"ש תש"ז ע' 106). תש"ח ס"ח (סה"ש תש"ח ע' 206).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)