חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ד' בכסליו התשפ"ג, 28/11/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מרבה קדושה וטהרה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
פרשת יתרו | פעולת מתן-תורה על משה רבינו
התעוררות לגבי בדיקת תפילין ומזוזות
להפוך את ה'אַחֵר' ל'בֵּן'
ה"בר-מצווה" של כל ישראל
מרבה קדושה וטהרה
פרשת יתרו
הרבנית חיה מושקא נ"ע
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי גילה: אף שאדמו"רי חב"ד נמנעו מלפסוק דינים ולעסוק בהוראת הלכה, יצאו מגדרם בנושאי מקוואות וטהרה * פרסום ראשון של מכתב הרבי משנת תשמ"ב * מקס שרייבר בירך את הרבי והרבנית – והוקיר מאוד את הסיוע שהושיט לו הרבי למקוואות שבנה * מר שרייבר שיגר לרבי 1000 $ כשהרבי הכריז על "מבצע כשרות" ו"טהרת המשפחה"

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

בשנת תשי"ד, יהודי שעמד בקשר הדוק עם הרבי פנה וביקש מהרבי שיעתיר תפילה וברכה עבור ילד שהיה זקוק לרפואה.

בתשובתו (מיום ח"י טבת תשי"ד – 'אגרות-קודש כרך ח' עמ' קיב) כותב הרבי לפונה, כי יברר בעדינות ("ובטח ינצל איזה הזדמנות לברר") אם נולד הוא בטהרה (כלומר: האם הוריו שמרו טהרת-המשפחה טרם הביאוהו לעולם).

והרבי מנמק זאת בהסבר הבא:

"והוא על-דרך כשבאים לעורך-דין או לרופא הרי צריכים לספר לו המצב כמו שהוא, כי באם לאו הרי זה היזק להשואל וגם היפך השכל. ועל-דרך-זה הוא גם-כן בנידון דידן".

וממשיך הרבי:

וכן יש להסביר גם להורי הילד שאין כוונתי חס-ושלום כלל וכלל בשאלה הנ"ל לעורר דין וכו' אלא שהתרופות צריכות להיות מתאימות להמצב ולהסיבות שהביאו למצב כזה, וכמבואר גם כן בחכמת הרפואה שרופא אמיתי הוא כשמרפא לא את התוצאות אלא את הסיבות, ובריפוי התוצאות לבדם אין זה אלא ענין זמני כיון שהסיבה נשארה כמקדם, והאריכות בזה אך למותר.

למדנו, אפוא, כי הרבי משמש הן כ"עורך דין" – סניגור כלפי מעלה – הן כרופא – נפשות המתאים דיאגנוזה רוחנית לריפוי הנצרכים והנזקקים לכך.

ולהעיר ולהאיר עד כמה התעניינו בזה רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונפלא הענין – שאפילו אלו מהם שמכמה טעמים לא רצו לפסוק דינים ועד כדי כך, אפילו כשהיה הכרח לפסוק דין, מסרו הנוסח לרב שיאמר הוא שכך הוא הדין, יצאו מכלל זה עניני מקוה טהרה, שהתעניינו בזה בתשומת לב מיוחדה, שלחו שאלות-ותשובות, הוראות מפורטות וכו' וכו'.

ועל-דרך הדרוש והרמז והסוד הרי שייכות בין שני הענינים – כי חינוך על טהרת הקודש בהצלחה, ענין הכי עיקרי בזה, לידת הולד בטהרה ובקדושה. וק"ל.

ואכן, מצינו מלבד אדמו"ר הזקן ואדמו"ר הצ"צ שספריהם ותשובותיהם רבות בנושא – אגרות קודש אדמו"ר הצמח צדק עמודים ט. קסז. אגרות קודש אדמו"ר מוהר"ש (קה"ת תשנ"ג) עמודים ע-עט. אדמו"ר מוהרש"ב – שו"ת תורת שלום (קה"ת תשע"ג) סימנים מו-עב. אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ כרך י' עמודים ס. קצ. ובריבוי מקומות (ראה מפתחות לאגרות קודש ערך מקואות; טהרת המשפחה).

הרבי נשיא-דורינו כתב עשרות מכתבים וכן בריבוי שיחות עורר אודות חשיבות ענין זה. וראה ב'שולחן מנחם' (הוצאת היכל מנחם) כרך ד' עמודים קלז-קעז (בפן ההלכתי). ובריבוי מקומות.

קול קורא מהרבי בערב סוכות

בחודש תשרי מיעט הרבי בכתיבת מכתבים ומענות, וכלשונו באחת ההזדמנויות (כ"ח תשרי תשי"ב – 'אגרות-קודש' כרך ה' עמ' יא): "ומפני עניני חדש תשרי לא הי' הזמן גרמא לענות עד עתה". הנה בה בשעה – בערב חג הסוכות תשי"ב – כותב הוא להרב משה מאיר ישר (שם עמ' ח):

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בו כותב על-דבר התיסדות ועד טהרת המשפחה בשכונת ברייטאן ביטש לבנין מקוה כשרה, ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני מחנם שיחיו.

בשמחה הנני ממלא בקשתו, ומוסגר-פה הקול קורא שלי ובודאי בהשתדלות הנכונה יעזרם השם-יתברך להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי. בברכת חג שמח.

הרבי כתב, אפוא, קול-קורא "אל בני ובנות ישראל בברייטאן ביטש, ה' עליהם יחיו", שנדפס ב'אגרות-קודש' שם עמ' ט (תרגום-חופשי של המכתב נדפס ב'אגרות-קודש' מתורגמות כרך ראשון (קה"ת כפ"ח תשס"ג) עמודים 252-251).

מכתב מיוחד בתשמ"ב

להלן פרסום ראשון של מכתב מיוחד שכתב הרבי למרכז הארצי למען טהרת המשפחה, ובו מזכיר את מסירות נפשם של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר מוהרש"ב ואדמו"ר מוהריי"צ בנושא מקוואות.

ב"ה, בסמיכות ליו"ד שבט,

הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

ה'תשמ"ב. ברוקלין, נ.י.

                      המרכז הארצי למען טהרת המשפחה

                      בחתימת הרה"ח וכו' יהושע שי' לוי

                      ירושלים עיה"ק ת"ו

שלום וברכה:

מאשר אני קבלת מכתבם מכ"ד טבת, יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, מייסד שיטת חב"ד, וכן של מכתבם הקודם לו. ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיהם.

ובפרט ששני התאריכים הנ"ל – תאריך מכתבם ותאריך מכתבי – עולים בקנה אחד, וכידוע מס"נ של אדה"ז על טהרת נשי ישראל וכן מס"נ של כ"ק מו"ח אדמו"ר ושל אביו בשטח זה, ומעשה עיקר, בנין מקוואות בגרוזיא ואח"כ גם תחת משטר הידוע במדינה ההיא, חרף כל הסכנות בפועל שהיו כרוכות בזה.

ובהמשך להאמור מצו"ב השתתפותי פרטית במפעלם.

ויהי רצון שיבשר מהרחבת הפעולות בפשטות – הוספה בבנין מקוואות ביחד עם הגברת התעמולה וההסברה בזה ובאופן דמוסיף והולך.

בכבוד ובברכה מ. שניאורסאהן

נ.ב. מובן שקראתי בשימת לב המתאימה הענינים שמעורר במכתבו.

הרבי שולח השתתפות

ומכתב כללי-פרטי נוסף אף הוא בפירסום-ראשון:

ב"ה, י"ד ניסן ה'תש"מ

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ'

ולקראת חג המצות . .

בכבוד ובברכת החג מ. שניאורסאהן

נ.ב.

מצו"ב השתתפותי בבנין מקואות באה"ק. לכתבו ע"ד הרבנית ז. תי' – לא ידוע לי כל הענין.

"אילו כל הרבנים היו הולכים בעקבותיו"

בעבר כתבנו כבר על הנגיד היהודי מקס שרייבר שתרם להקמת מקוואות בעולם. להלן אחד ממכתביו לרבי כפי שנשתמר בארכיונו:

"ב"ה,

1 בנובמבר 1972

"לכבוד הרבי מ. מ. שניאורסאהן

770" איסטערן פארקוויי

"ברוקלין, ניו יורק 11213

"לכבוד הרבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א:

"תודה לכב' על התשובה המהירה למכתבי ששלחתי לו לפי בקשתו ממני.

"ברצוני להודות לו מעומק לבי עבור ההמחאה על סך 324.00$, לכיסוי השתתפות ב-18 בנייני מקוואות חדשים שב"ה בניתי בארץ ישראל, המסמל 18 פעמים ח"י, שהיא התרומה של כב' לפי בקשתו להודיע. זו בקשה ישנה שכב' ביקש ממני, לתרום לכל אחד ואחד מבנייני המקוואות שאני בונה בארץ ישראל.

"כב' הוא הרב היחיד בכל ארצות הברית, וזה כולל הרבנים הספרדיים, האשכנזיים והחסידיים, שאימץ כזו מצווה מיוחדת. כב' הוא הרב היחיד הנוסף שתרם בניין למקווה בארץ ישראל. יש כמה רבנים שבנו בנייני מקוואות בארץ ישראל, אבל אפשר לספור אותם על אצבעות יד אחת, ועוד יישארו כמה מיותרות. הרבי גם תרם בעצמו מקווה בארץ ישראל. אני חייב להגיד לכב' את האמת, שהחיזוק שההמחאה הזאת בסך $324.00 נותן לי, הוא אדיר. אני מרגיש כעת שזה עתה התחלתי לבנות את בניין המקווה הראשון שלי בארץ ישראל.

כמה נהדר היה אילו כל הרבנים היו הולכים בעקבותיו ומאמצים לשם ולמטרת מצוות טהרת המשפחה בארץ ישראל, לפחות בניית בניין מקווה אחד בקיבוץ דל אמצעים.

"אני מקווה ומתפלל שהקב"ה ישלח את ברכתו עליו ועל הרבנית לבריאות טובה, מזל, ברכה והצלחה עד עולם.

"בברכה, שלום

"מקס שרייבר".

על פי הוראת הרבי: שוגרה הידיעה הבאה

בקיץ תשל"ה הכריז הרבי על המבצעים "כשרות האכילה ושתי'" ו"טהרת המשפחה". מטעם מזכירות הרבי שוגרה למר שרייבר הידיעה הבאה שנכתבה במקורה באנגלית וניתנת כאן בתרגום-חופשי:

"ב"ה

שירות ידיעות ליובאוויטש

770 איסטערן פארקוויי

ברוקלין, ניו יורק 11213

ארה"ב

לפרסום מידי

הרבי מליובאוויטש קורא לנשות ישראל לשמור טהרת המשפחה וכשרות

"ניו יורק – LNS – הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מ. שניאורסאהן, קורא לנשות ישראל בכל העולם כולו להקפיד על שמירת דיני "טהרת המשפחה" – ההלכות המכתיבות את חיי הנישואין היהודים, וכן הלכות כשרות.

בנאום מפתיע בפומבי במרכז חב"ד העולמי בניו יורק, שנשמע בשידור חי במרכזי חב"ד סביב העולם, הרבי אמר שהבריאות הרוחנית והגשמית של ילדים יהודיים ושל כל עם ישראל כולו, תלויה בשמירה הקפדנית של טהרת המשפחה וכשרות.

הרבי הוסיף ואמר כי הוא פונה לנשים כי בחיי המשפחה של יהודים, התפקיד להבטיח את ההקפדה על קיום שתי המצוות החשובות אלו, הוא בעיקר של האשה.

הלכות טהרת המשפחה מדריכים את היחסים בין איש ואשה, כולל את התקופות בהן נדרשת לפעמים פרישות מיחסים אינטימיים ואפילו ממגע פיזי בין בעל ואשה וכן שימוש במקווה בזמן המתאים.

משרדו של הרבי הוא במרכז חב"ד העולמי, 770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין, ניו יורק, 11213

בארכיונו של מקס שרייבר מופיע בשולי הידיעה צילום צי'ק של מר שרייבר לרבי על סך 1000 דולר וכיתוב שלו שזו תרומתו למבצע כשרות.

* * *

השלמה לגיליון א'רעח: "הרב הקדוש מסאכאטשאוו"

הספר 'שם משמואל' נזכר עוד פעמים אחדות בתורתו של הרבי.

באיגרת מיום ב' כסלו תש"ז ('אגרות-קודש' כרך ב' עמ' קפא) מציין הרבי  (ת"ח להרמ"מ שי' רייצעס):

מדבר בזה בשם משמואל פרשת וירא (להרה"ק מסאכאטשאוו)" בקשר לדברי המדרש על הפסוק אמרי נא אחותי את – מכאן ששוחטין לחולה בשבת, בענין התנהגותו של אברהם אבינו אם סמך על הנס אם לאו.

ועוד מצינו בשיחת י"ג תמוז תשי"ט (תורת מנחם כרך כו עמ' 122) "כדאיתא בספרים (ראה שם משמואל עה"ת פרשת ויגש (תרע"ז) עה"פ ולא יכול יוסף) שלאחרי היסורים שכבר עברו, אזי נעשה הענין ד"חיים שאל ממך נתת לו" גם אצל משיח בן יוסף".

בעת ניחום אבלים אצל הרבי, על פטירת הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה זי"ע בשבט תשמ"ח, ציטט הגאון רבי ישראל יצחק פיקארסקי את שכותב השם משמואל (שבת חול המועד פסח תער"ב) בענין נוסח מחי' המתים: "יש נוסחאות מחי' בצירי, ובנוסח הרב דהוא תנא . . כתוב בסגול כו'".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)