חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:38 זריחה: 5:38 ט"ו באייר התשפ"ד, 23/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הולדת כ"ק אדמו"ר [מוהרש"ב] נ"ע
אוצרות דור ודור

נושאים נוספים
אמירת דא"ח עניינה משיחת הנשיא
על משמעותם של "דברים בטלים"
פרשת וירא
מצבו של הזולת צריך לכאוב ליהודי
הולדת כ"ק אדמו"ר [מוהרש"ב] נ"ע
הלכות ומנהגי חב"ד

רשימה מאלפת מאת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לתולדות אביו בעקבות יום הולדתו

יום טוב מיוחד במינו

א', י"ט מ"ח רפ"א, רוסטוב דאן. שעה הששית ערב.

אחר תפלת ערבית ... הנני יושב בחדרי, ואקונן את מצבי היתמי.

ערב הלזה הוא אור ליום ב' כ' מר-חשון, יום הבהיר והקדוש בעולמי, אשר בו ביום זרח שמשי, יום הולדת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ.

אזכרה ימים מקדם, במשך עשרים ושבע שנים, והוא משנת תרנ"ד עד שנת תר"פ ועד בכלל, הנה יום זה היה לי יום טוב מיוחד במינו, כי היה מוקדש לאמירת דא"ח – ביחידות לפני – וסיפורים שונים, באורחות חיי קדשו, וחיי כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

יום העשרים שבחדש מר-חשון, קביעתו יכול להיות רק בארבעה ימים שבימי השבוע, והוא ביום השני, ביום השלישי, ביום החמישי, וביום השבת קדש...

סדר חגיגת יום-ההולדת

משנת תרנ"ד – לבד בשנת תרס"ז – עד שנת תרע"ו, היה הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בימים טובים האלה בביתנו בליובאוויטש.

בשנת תרע"ו ביום הראשון ששה עשר במר-חשון, עזבנו את ליובאוויטש והלכנו בגולה, וביום השלישי בערב שעה השמינית, באנו לעיר אראל ושם חגגנו יום ההולדת, ומשנת תרע"ז עד תר"פ, היא השנה האחרונה, חגגנוה בגולה ברוסטוב על נהר דאן.

סדר החגיגה: ביום י"ט אור לכ' לחדש מר-חשון אחר תפלת ערבית, הייתי נכנס לחדר כ"ק אאמו"ר הרה"ק, ועל פי ציווי הייתי סוגר את הדלת בעדנו בחדר שלפני חדרו של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, היו מוכנים הבגדי שבת-קודש שלי והייתי לובשם, ונכנס לחדרו של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק.

והוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, יושב על כיסאו מלובש בבגדי שבת-קודש ואחר הברכה בברכת מזל-טוב, היה הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק אומר מאמר דא"ח, כשעה ויותר. אחרי כן היה מבאר איזה עניינים מהמאמר שאמר, והיה מספר איזה סיפור. אחרי כן היינו לומדים עד שעה אחת עשרה לילה. ולמחרתו היה חוזר המאמר, והיה מספר סיפורים שונים, ותנאי עיקרי היה, אשר איש לא ידע מזה.

כאשר יום ההולדת חל בשבת-קודש, היה הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק מקדים אמירת המאמר תיכף אחר הדלקת נרות, ואחרי כן הייתי נכנס לחדרו של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לברכו בברכת מזל-טוב ליום הולדתו, והוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק היה אומר ביאור על המאמר שאמר ברבים. בעת הסעודה היה מספר סיפורים שונים, ולמחר בהשכמה בשעה החמישית הייתי נכנס להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק והיה חוזר הביאור שאמר לי – ביחידות בליל שבת-קודש – ובשעה השמינית בערך היה הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק חוזר אותו המאמר שאמר ברבים, במוצאי שבת-קודש הייתי נכנס להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק והיה מספר סיפורים שונים ומדבר בענייני עבודה.

המאמרים שאמר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בכ' מר-חשון, הביאורים והסיפורים הנה רובם ככולם כתובים הם ברשימותי, דבר דבר בעתו ובזמנו.

ראשי-פרקים מתולדותיו

...עלה בדעתי לכתוב תולדות הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ, וארשום בזה ראשי פרקים בתור חומר כללי:

הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק, הכ"מ, נולד ביום ב' כ"ף לחדש מר-חשון תרכ"א.

בהיותו בן ארבע עשרה שנה כבר הוא חוזר מאמרי הוד כ"ק אביו אאזמו"ר הרה"ק וכותב הנחות עליהם, ובהיותו כחמש עשר שנים כבר הוא כותב ביאורים על המאמרים של כ"ק אביו אאזמו"ר הרה"ק.

בהיות הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ בן שתים ועשרים שנה, נתייתם מאת הוד כ"ק אביו אאזמו"ר הרה"ק.

במשך התשע שנים, משנת תרל"ד עד תרמ"ג, כותב הוא כשלש מאות וחמשים הנחות, ומספר נכון ביאורים, ורשימות מדיבורים ושיחות, בעת שהיה ביחידות אצל כ"ק אביו אאזמו"ר הרה"ק [=המהר"ש].

שנה ראשונה ישב הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ, בחדרו של כ"ק אביו אאזמו"ר הרה"ק ועסק בתורה ועבודה, לא קיבל שום איש ולא ענה על שאלות עצות.

מאמר הראשון, אשר אמר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ ברבים, ביום השני דחג הסוכות תרמ"ג, כתר יתנו לך ה' אלקינו מלאכים המוני מעלה ועמך ישראל קבוצי מטה יחד כולם קדושה לך ישלשו.

המאמר תנו-רבנן נר חנוכה, שאמר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ, בשבת חנוכה תרמ"ג, מתקבל אצל החסידים בחיבה יתירה, ומאות מכתבים מתקבלים מעיירות שונות המבקשים לשלוח להם העתק המאמר דתנו-רבנן נר-חנוכה הנ"ל.

...שנת תרנ"ד. הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ, מקבל עול הנשיאות וכסא קדש הוד כבוד קדושת אבותינו הקדושים.

...בשנת תרנ"ז מייסד הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ את הישיבה תומכי תמימים, יצ"ו.

עבודה לשלושת אלפי איש...

שנת תר"ס­תרס"א. הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ, מעורר את הגבירים האדירים האחים יעקב ואליעזר פאליאקאוו, אשר ינדבו סכום הגון לבנין בית חרשת של אריגה בעיר דובראוונא, ומעורר את המוסד יק"א להשתתף בזה. הצעתו נתקבלה ואיפוא המציא עבודה לקרוב לשלשת אלפים נפש פועלים יהודים, בתוך תחום המושב.

תרס"ד­תרס"ה. הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ מעורר על דבר שילוח מצה לצרכי הפסח לאנשי חיל יהודים הנמצאים במזרח הרחוק.

...בשנת תרס"ח מסיים הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ אמירת וכתיבת המאמר יו"ט של ר"ה, שהתחיל בר"ה תרס"ו בששים ואחד המשכים.

...בשנת תרע"ה ... בשנה זו מתמלא עשרים וחמש שנים מעת שהתחיל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ בעסקנות הכלל.

...תרע"ו. בט"ז לחדש מר-חשון עוזב הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ את ליובאוויטש, והולכים בגולה עד בואו לעיר רוסטוב דאן.

בעיר רוסטוב דאן דר הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ ארבע שנים וחצי שנה, תרע"ו, תרע"ז, תרע"ח, תרע"ט, עד ב' ניסן תר"ף, שנטלו המאורות והוסר עטרת תפארת ראשנו הכ"מ.

אלף ומאה ושבעים ושלשה מאמרי דא"ח נשארו מהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ, בעצם כתב יד קדשו, והם נחלקים בחמש מערכות. א. מאמרים שאמרם ברבים, או ביחיד. ב. שכתבם ולא אמרם. ג. מאמרים ממערכה א' וב' שלא נגמרו בכתב. ד. רשימות ענינים. ה. קונטרסים.

השם יתברך יחיש גאולתנו ופדות נפשנו והקצו ורננו שוכני עפר, והוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק הכ"מ בתוכם ישמיענו ויראנו נפלאות מתורתו הקדושה אמן-כן-יהי-רצון.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)