חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:38 זריחה: 5:38 ט"ו באייר התשפ"ד, 23/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חינוך על טהרת-הקודש
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1179 - כל המדורים ברצף
גם את ה'משפטים' צריך לשמוע דווקא מ'משה'
רצון ה' שהגאולה תבוא תיכף ומיד
חינוך על טהרת-הקודש
פרשת משפטים
הלכות ומנהגי חב"ד

מאוסטרליה עד מרוקו, מברזיל ועד רחבי ארץ-הקודש, הקים הרבי רשת מוסדות חינוך * בחינוך ראה הרבי חשיבות עליונה במעלה, ותבע מן המחנכים לעשות את מלאכתם בשמחה ובביטחון  * התחמקות מן התפקיד מקורה בעצת יצר-הרע

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

"אם בכל עניני קדושה יקר כל רגע... על אחת כמה וכמה בשטח החינוך דבני ובנות ישראל הצעירים, אשר כל רגע העובר מבלי כל פעולות לטוב באופן הכי גדול, מקבלים הם השפעה מהצד שכנגד ומהרוחות המנשבות ברחוב.."

כך התבטא הרבי באגרתו מי"ז תשרי תשט"ז ('אגרות-קודש' כרך יב עמ' כא). ועוד התבטאות מיוחדת באגרת מכ"ח שבט תשט"ו ('אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' שנה):

האמור במשנה אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, אין הכוונה דוקא בענינים המבהילים את הרעיון  וכו', וכדוגמת כהן גדול בשמונה בגדי זהב וכו', אלא אמיתית הכוונה היא לכל אחד ואחד מאתנו בחיי היום יומים ודוקא בענינים הנקראים בלשון העולם אפורים שהאדם דש בעקביו, ובהנוגע לחבר המורים-ות... הוא פשוט כפשוטו פרטים הפעוטים בסדרי יום יום אשר מפרטים אלו אם מסודרים כדבעי יתכונן דור ישרים יבורך דור הגאולה שילכו עמהם לקבל פני משיח צדקנו ובאמירה ראו גדולים שגדלתי...

התבטאות נוספת של הרבי (ספר 'תורת אמת' עמ' 379):

בכללות מפורסמת דעתי – ופרצת, ובפרט בעניני חינוך, ובמיוחד בארצנו הקדושה.. ובמוסד דרבותינו נשיאינו, ובפרטיות תלוי בהחלטה תקיפה – לעשות בזה, במרץ, ובעיקר בגופם (לא רק לחפש מה להפיל עליו העבודה כו', ולהסתפק בכתיבת מכתבים כו' וד"ל) אזכיר על הציון".

הרבה ביטחון ושמחה

כך כתב הרבי בכ' סיון תשי"ג למחנך הרה"ג הרה"ח ר' אהרן מרדכי זילברשטרום ('איש החינוך' עמ' 206):

"בברכת הצלחה בעבודתם בקדש, ואשר הוא וזוגתו שיחיו יראו במוחש ובעיני בשר, איך שהצליחם השי"ת [השם יתברך] והעמידם בקרן אורה ובהעבודה בהרשת, ולקרב עי"ז [=על ידי זה] את לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, אשר יש מקום לתקוה חזקה שחלק גדול מהם – מתלמידי הרשת – ורובם ככולם יהיו לפנסי אור, מפיצי אור תורה ומאור שבתורה בסביבתם".

בי"ב תשרי תשל"ב נכנס הרב אהרן מרדכי זילברשטרום ל'יחידות' אותה תיאר ('איש החינוך' עמ' 334):

"כשנכנסתי חייך הרב'ה ואמר כמה מילים של אדיבות... ומיד החל לקרוא בעיון בכל הנ"ל בזכוכית-מגדלת. אחר כך ענה לי ודוקא לפי הסדר, בעניני הפרטי באריכות (רבה לפי ערך) – תפקיד ושליחות בעולם הזה, וכנראה זהו "לחנך בני ובנות ישראל" על סמך ההצלחה הניכרת (פעם אחת אמר: חשובה) און מ'דארף זיין (או: געבען) א סאך שמחה ובטחון [=ונדרשת (או שהדבר צריך להעניק) הרבה שמחה ובטחון]...".

"עברה תקופת ההתחלה"...

הרה"ג הרה"ח ר' חיים בנימיני שליט"א, שעמד בראש ישיבת 'מחנה ישראל' בפטרופוליס שבברזיל, דיווח לרבי בכ"ה מנחם-אב תשל"ז על פתיחת הלימודים במוסדותיו. הוא פירט קשיים וסיים את מכתבו:

"בכל זאת אנו בטוחים שהכל הוא בכיוון הטוב ומבקשים רק נתינת-כוח מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצליח בעבודתינו שלא תשכח ח"ו תורה מישראל... ולברכנו ברכת קודש שנצליח ומלכתחילה אריבער ומן המיצר למרחב ולאור גדול. המצפים לישועת ה'...".

תגובת הרבי בג' אלול תשל"ז:

"אזכיר-על-הציון לכל-הנזכר-לעיל ולבשורות-טובות בזה – שהרי מכבר עברה תקופת ההתחלה (שרק התחלות קשות) ולכתיבה-וחתימה-טובה לכל-אחד-ואחד מהם שי'". (שם עמ' 368-367)

בכ"ג טבת תשל"ח קיבל הרב בנימיני מענה מיוחד (שם עמ' 370):

"צריך להשתדל וככל הדרוש להמשיך ולפלא גדול ביותר – שאלתו על דבר זה, אזכיר על הציון".

תלמיד ישיבת חב"ד בברזיל הכין, בשם התלמידים, את מפת ברזיל ובה צוינו כל המקומות שתלמידי הישיבה עומדים עמם בקשר בפעולות מבצעים וכדומה.

כשנכנס הרב חיים בנימיני ל'יחידות' ערב חתונת בתו באור ליום כ"ז סיון תשל"ו הוא הכניס את המפה לרבי שנהנה מאוד ובמשך ה'יחידות' הביט בה מספר פעמים.

תגובת הרבי ל'מפה' הייתה:

"יישר-כוח (מאוד בשמחה) על המפה, שממנו יראו וכן יעשו בכל דרום אמריקה והואיל לחייך ואמר גם יש עוד בצפון אמריקה וגם בארץ-הקודש, אמנם חשוב שגם לגבי דידנו נראה שנעשה יותר השתדלות יש אפשרות עוד כפליים וכו'..." (ישיבה של מעלה עמ' 339-338).

התשובה אצל המחנך

בי"ג אייר תשכ"ט כותב מזכירו של הרבי הרב ניסן מינדל להרה"ג ר' חיים בנימיני ('ישיבה של מעלה' עמ' 221):

"שלום וברכה!

"בהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א מצו"ב [מצורף בזה] המענה לתלמידים שיחיו.

"ומהכוונות עיקריות שהמכתבים שלוחים על ידו כדי שיוכל להוסיף הסברה לכל אחד אם ימצא לנכון.

"בכבוד ובברכה,

"ניסן מינדל, מזכיר".

בט"ו בשבט תשמ"א ('ישיבה של מעלה' עמ' 415-414) כתב הרב בנימיני לרבי "אצלנו עדיין משתדלים – וזה לא קל בזמן הזה – לחנך לסדר, לדייק"

והרבי הגיב:

"פשוט שכך ימשיך – כי פשוט שחינוך לבלתי סדר, ווילדקייט [=פראות] וכיו"ב [=וכיוצא-בזה] ה"ז [=הרי זה] ווילדקייט ז.א. [=זאת אומרת] גם היפך מה שהנני מבקש, מפציר ודורש (מיוסד ע"פ דרישות כ"ק מו"ח אדמו"ר)."

לשאלתו "אבל מה עלי לעשות" הגיב הרבי:

"באופן דלשלול פי' [=פירוש] (מסולף אבל אפשרי) שעומד לצד אחד יותר".

ובהמשך המענה הוסיף הרבי וכתב:

"ואמר כ"ק מו"ח אדמו"ר דוגמא לזה, כי הלעומ[ת] ז[ה] והסט[רא] א[חרא] – כמו נר שקודם שנדעך ונכבה לגמרי, בהתקרב ממש היעוד-הבטחה "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ" קופץ להב הנר קפיצה אחת יותר וק"ל..".

כוח לתועלת הרבים

הרה"ג ר' יצחק יעקב רוזנשיין ('תורת אמת' עמ' 411-410) כתב לרבי מכתב בו פירט את ספקותיו והצביע על כמה סיבות בעטיין שוקל הוא לעזוב את עבודתו כמגיד-שיעור בישיבת תורת-אמת.

הרבי מצדו קבע, כי הגורם לספקותיו אלה הינו:

היצר הרע שמבלבלו מלעבוד ה' (בחינוך על טהרת הקודש בשמחה).

מאידך, על האפשרות שהעלה בסיום מכתבו להמשיך את עבודתו בישיבה השיב הרבי:

  כמובן ומתוך התבוננות בפרשתנו: ואמרת בלבבך כוחי גו' וזכרת כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל.

פעם אחרת התלבטו הוא ורעייתו, הוא אודות עבודתו בישיבה והיא אודות עבודתה במלאכת ההוראה בחינוך הבנות נענו (שם):

קדימה שימשיכו (כאו"א שיחיו מהם) במשרתם דעד עתה – הרי זה תועלת הרבים, והקושיים [=הקשיים] וכו' דשל יחיד וזמנים [=זמניים].

התנוססו לכבוד ולתפארת

במכתב מיוחד מראש חודש אדר תשמ"ה (חב"ד במרוקו עמ' 299) לרגל חגיגה שנתית במרוקו ניתן לראות איך הרבי מסכם את פעולת מוסדות חב"ד במרוקו:

תפקיד מוסדות החינוך על טהרת הקודש "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש", חינוך חדור יראת ה' ואהבת ה' ומיוסד על כלל גדול שבתורה ואהבת לרעך כמוך,

והרי זהו גם כן יסוד כל קהילה קדישא, ועל אחת כמה וכמה קהילות הקדושות דמדינת מרוקו, אשר משך מאות בשנים התנוססו לכבוד ולתפארת, ובדורנו זכו לעשות רבות ונצורות להחזיר עטרה ליושנה על ידי שיתוף פעולה עם מוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במחנם הט' [=הטהור] בנדיבות והתמסרות למופת של ראשי הקהילות ועסקני הצבור וכל חובבי תורה ומצוה העושים ומעַשים בממונם ובגופם ובנפשם. תהא משכורתם שלימה מאת השם יתברך ויתעלה בכל מילי דמיטב בגשמיות וברוחניות גם יחד..

עסקן חינוך בלתי נלאה

"רצה ה' את עבודתו בחינוך על-טהרת-הקודש'", כך כתב הרבי להרב החסיד רבי יהושע שניאור זלמן ע"ה סרברנסקי (תרס"ה – ג' תמוז תנש"א), האיש שפתח בשנת תשכ"ו את הישיבה הגדולה הראשונה ביבשת אוסטרליה.

בתחילת שנת תשל"ח התקיים דינר מפואר לכבודו של הרב סרברנסקי במלאת חצי יובל לעבודתו הציבורית העניפה והרבי שיגר אז מכתב מיוחד (צילומו בספר 'איי המלך' עמודים סו-סז): "שמחתי לקבל הידיעה אודות החגיגה המתוכננת של מוסדות ליובאוויטש באוסטרליה, המוקדשת לכבודו של העסקן החשוב והבלתי-נלאה לחינוך על טהרת הקודש, הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות ורב פעלים התמים ר' יהושע שניאור זלמן שליט"א סערעביאנסקי". ובהמשך עמד על כך שהחגיגה הזאת בטח תהווה פתיחה טובה להמשך ההתפתחות וביסוסה של הישיבה ושל חינוך-תורני באוסטרליה בכלל.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)