חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:31 כ"ו בכסליו התשפ"ד, 9/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עצה ותושייה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1160 - כל המדורים ברצף
הסוכה המאחדת
ההוספה בשמחה, תזרז את הגאולה
עצה ותושייה
הלכות ומנהגי חב"ד

האם על אימא לקבל תפקיד נוסף על גידול הילדים? תשובה מרתקת * איגרת למנהיג אגודת-ישראל, הרב יצחק מאיר לוין משנת תשי"ז * ברכה מיוחדת לרגל הקמת בית-כנסת בשיכון חב"ד לוד בשנת תשל"ז * האיש שביקש להתפטר ממשרה שהרבי ראה כחשובה * הוראה לבחור: לחזור לארץ, פרנסה ושידוך! * אוסף אגרות ומענות קודש שנכתבו במשך ארבעת העשורים של נשיאות הרבי לאנשים מכל החוגים בפרסום ראשון

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

בשלהי שנת תשי"ז שיגר הרבי מכתב  ברכה לרב יצחק מאיר לוין, מנהיג 'אגודת ישראל' בארה"ק. בין היתר מציין הרבי שקרא שני מאמרים-נאומים של הרב לוין:

ב"ה

ימי הסליחות ה'תשי"ז

ברוקלין נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות עסקן חרוץ רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לכ' ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בהוקרה בכבוד ובברכה

חי"ק

מכ' כת"ר נתקבל. ויה"ר שיבש"ט בכל תוכנו. ולכל לראש מבריאות הנכונה ושחזר לאיתנו וכן זוג' הרבנית שתליט"א.

ת"ח ת"ח על שילוח החוזר. ואתענין לקרות גם העתידים להופיע. ות"ח אם יושלחו לכאן ע"י עו"ר [עושי רצונו].

נעם לי לקרות במכ' אשר דברי כת"ר עם הרב הידוע וכן בענין הבית יעקב – פעלו פעולתם.

ויה"ר אשר מכאן להבא הנה כל החרדים לדבר ה' איש את רעהו אך יעזורו בהרמת קרן ישראל סבא, ועאכו"כ כלפי אלו, שלע"ע, עדיין מבחוץ הם.

בהנוגע למה שנתפרסם בשמי וכו' – לפני איזה ימים  נזדמנו לידי שני מאמרי כת"ר – נאומיו – (כמדומה שם ב... הדת והמדינה). ולכאורה מה שנתפרסם - הוא מסקנא ישירה וחד משמעותית מנקודות היסוד של מאמרים אלו, אלא שאפשר שהמסקנא מהמאמרים תהי' חריפה יותר. באם ימַצו וימשיכו בהשתלשלות מסקנות נקודות אלו יותר ויותר.

לגוון את סדר-היום

בתשובה לשאלה האם ראוי להוסיף משרה נוסף על משרת אֵם, השיב הרבי בשנת תשד"מ:

ב"ה, ט"ז כסלו תשד"מ

ברוקלין, נ.י.

מרת עדנה תחי' [יצחקי-חיפה]

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ט מ"ח.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בכלל תפקיד הטבעי הראשוני דכל אם – הרי זה גידול וחינוך ילדי' (כולל – הנהלת הבית), וחסרון במילוי תפקיד פנימי זה – מבלבל מנוחת הנפש וכו' וכו'.  ובפרט כשהילדים הם בגיל רך, היש מקום (וזמן) לתפקיד טפל – תלוי במצב האינדיבידואלי של המשפחה, אבל ברוב הפעמים – לא בתור תפקיד, כי אם בשביל לגוון קצת סדר היום, להקל המתח ממחשבה בשטח אחד כל היום וכו'.

אחד שעבד בתפקיד ציבורי בשליחות הרבי ומפני קשיים שונים ביקש להתפטר, נענה בשלילה. להיפך – כתב לו הרבי – עליו להמשיך ומתוך שמחה. בהמשך כתב שוב לרבי שאין ביכולתו להתנהג כפי אשר נצטווה, וקיבל מענה נוסף:

כסלו תשל"ו

כנהוג בכ"מ [בכמה מקומות] – יקבע שעות משרתו זה.

כמה וכמה ענינים רצינים האט ער שוין באווארענט [=כבר הצליח להבטיח] במקום משרתו עתה. וכו' וק"ל.

לאדה"ז, כמבואר ברור בתניא (ראה מפתח מע' שמחה).

אזכירו לברכה רבה עה"צ.

* * *

ג' טבת תשל"ו

פשוט שהמדובר בתניא הוא בעיקר דוקא בעוה"ז כמפורש בהקדמת אדה"ז.

פשוט שהבחירה נתונה לכאו"א מבנ"י ובפרט כו'

הבטחת התורה: ובחרת בחיים (ראוים לשמם, היינו חיות דשמחה אמיתית, ע"פ תו"מ) – מתקיימת וגם בזה באופן דמוסיף כו'.

אזכיר עה"צ.

בחורף תשכ"ט פגש הרה"ת מנחם מענדל שי' וולף (אז מתלמידי התמימים ב-770) בבוסטון את אחיו של סבו – הרה"ח ר' אברהם פריז. הלה ביקש לפגוש את הרבי (שהשפיע כה רבות על אחיו ר' אברהם). כשכתב הת' מנחם מענדל וולף על-כך, הגיב הרבי: "מתאים יותר שיתחיל בנוכחות בהתוועדות".

בי"ז תשרי תשל"ו מורה הרבי לבחור לחזור לארץ-ישראל ולהינשא:

כמענתי מאז

ע"פ [על פי] גילו צריך להנשא

(ובמילא צ"ל [צריך להיות] ענין דפרנסה)

ולכן לחזור לארץ [=ישראל] ולפעול

בכיוון הנ"ל

וכעצת הוריו שי'

אזכיר עה"צ

מענה על דו"ח

ב"ה

על הדו"ח מהמלוה-מלכה של צעירי אגודת חב"ד בנ.י. מיום כ"ז טבת תשמ"ה, הואיל כ"ק אד"ש לענות:

נת' ות"ח על הבשו"ט

כן יבש"ט תכה"י

אזכיר עה"צ

התניא נת' ות"ח

הדרישה – לפי הכוחות

ב"ה, כ"ה מנ"א תשי"ח

ברוקלין

האברך שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח מנ"א, בו כותב אודות לימודו והנהגתו הטובה,

ויהי רצון אשר יתחזק בזה ויוסיף בזה, עד שיהי' דוגמא חי' לאברך מבני ישראל, שכל אחד מהם נקרא בנו של אברהם יצחק ויעקב. וכיון שהשם יתברך דורש זה מכל אחד, בודאי שמקודם נותן האפשרית והכחות למלאות דרישה זו, ואין הדבר תלוי אלא ברצון האדם, וכיון שמתחנך במסגרת ובאופן שמחזקים אותו בל האמור, הרי בודאי שבאם ירצה בתוקף הראוי – יצליח ובהצלחה גדולה,

בעת רצון יזכירוהו ואת הוריו ואחיו ואחיותיו – שיחיו – על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך להם, וכיון שנוהגים להזכיר בשם ובצירוף שם האם, הנה יודיע השמות – בלשון הקדש – של כל אלו הנזכרים במכתבו, בצירוף שם האם שלהם.

בברכה להצלחה בלימוד התורה ביראת שמים ובקיום המצות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

קווינט

מזכיר

ימשיכו במקומם

מענה הרבי לשליח הרב אברהם יצחק ששונקין מאביטל, להמשיך בשליחותו בחבל תענך

ב"ה, כ"א אד"ש תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו' מוה' אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ד' אד"ש,

ימשיכו במקומם עתה, כמובן.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים

בברכה

ברכה להנחת אבן הפינה

מברק מכבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש

לחגיגת אבן הפינה

לבית הכנסת החדש בשיכון חב"ד לוד

ב"ה ט' ניסן ה'תשל"ז

המשתתפים בחגיגת אבן הפינה לבית הכנסת החדש בשכון חב"ד לוד – שליט"א.

בנועם נתקבלה הידיעה ע"ד הנחת אבן הפינה ומגלגלין זכות לחודש זכאי חודש הגאולה,

ויה"ר שבקרוב יברכו על המוגמר ויהי' כמאחז"ל בית גדול בתפלה ובית גדול בתורה, כי שעורי תורה ברבים, מוארים באור וחיות חסידותיים, ובפרט אשר ארצינו הקדושה – דרכה עולות כל התפלות כמו שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם,

בכבוד ובברכה להצלחה

ולחג הפסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)