חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:25 זריחה: 6:05 כ"ג באב התש"פ, 13/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מפעל 200 שנות חב"ד בארץ-הקודש
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1155 - כל המדורים ברצף
התבטלות מוחלטת מעוררת המשכה בלי גבול
הנבואה ש"לאלתר לגאולה"
מפעל 200 שנות חב"ד בארץ-הקודש
פרשת שופטים
כל האומר דבר בשם אומרו
חודש שבו נפתחים שערי הרחמים

בשנים תש"ל-תשל"ג עודד הרבי מפעל לתיעוד איסוף והוצאה לאור של חומר הקשור בתולדות חב"ד באה"ק * עבודה חרוצה על ידי מומחים מאנ"ש הביאה כמעט להשלמת כרך ראשון ועוד – אך לא הושלם עקב בעיות תקציב * דו"חות מקוריים מאותה תקופה * ספרים שנעזרו בחומר

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

השתתפות במימון

בספר 'ימי-תמימים' (כרך וא"ו עמ' 123) מצוטטת שיחה טלפונית מב' ניסן תשל"ג בה נמסרה הוראת הרבי כדלהלן:

"למסור להר' גליצנשטיין ור"ט בלוי בענין הפגישה אצל הרב זוין בקשר לעטינגער על דבר צאצאים 200 שנה, שכ"ק אדמו"ר שליט"א ישתתף בזה, להודיעו שזה נכון שכ"ק אדמו"ר שליט"א ימנה [=יממן] שכרו תוך 6 חדשים, [ש]באם לא יאוחר הוצאת הספר יותר מ-6 חדשים אז כ"ק אד"ש ישלם שכרו בעד 6 חדשים"...

כחודש לאחר-מכן במכתב מיום ג' אייר תשל"ג (אג"ק כרך כח עמ' קצה-ו) כותב הרבי למר דוב עטינגער (צאצא של רב"מ מבאברויסק):

לפלא שאין במכתבו כל זכרון לאוסף החומר וההו"ל שלו בקשר עם 200 שנות חב"ד באה"ק ת"ו. והרי כבר עבר חלק חשוב מהמועד של ששה חדשים שנדברנו אודותו. ובראותי עירנות מר לענין זה, אולי בהזדמנות הקרובה יודיעני ג"כ פרשת הענין.

פנייה לשז"ר

ידיעות אלו מהוות רקע להבנת המסמך הבא שהוגש למר שז"ר ('נשיא וחסיד' עמ' 350):

מאתיים שנות חב"ד בארץ-ישראל

מכון לחקר תולדות העליה וההתישבות החב"דית בארץ-ישראל

אצל הרב ש.י. זוין

רחוב יונה 5,

ירושלים.

ב"ה. כ"ב סיון תשל"ג

לכבוד מכובדנו הדגול והנעלה

ר שניאור זלמן שי' שזר

הנשיא השלישי למדינת ישראל

אישנו הנכבד!

נתכבד בזה להציג את מפעלנו ומטרותיו:

כל המתבונן, ולו במעט, בתולדות העליות לא"י וההתיישבות בה במאתיים השנים האחרונות – ימצא את תנועת חסידות חב"ד, אדמו"ריה ואישיה, קשורים קשר הדוק למפעל העליה וההתיישבות. חלק מן הפרטים ידוע לכל, אך בחקירות יסודיות וחיפושים אפשר למצוא ולגלות את העובדה המענינת שחלקה של חב"ד בעליה ובהתיישבות הוא גדול מאד, אם בצורה ישירה ואם בצורה עקיפה.

ראוי מאד וחיוני להביא בפני הצבור הרחב את העובדה הזאת על פרטיה הרבים והמסועפים ותוך ציוני מקורות ומחקרים המובילים לגילוי העובדה ההיסטורית. יש בכך משום נתינת כבוד לאוהבי ארץ ישראל ומחוגגי בנינה הנמנים על חסידות חב"ד ונושאים דגלה, ויש בכך תרומה רצינית למחקר של תולדות ארץ ישראל בכלל.

המקורות המוליכים לגילוי הדברים האמורים הם רבים ומגוונים, ויש לחשפן על ידי חיטוט רציני בכל ספרי ההיסטוריה ומחקריה (של 200 השנים האחרונות) בכתבי יד, גניזות, עדויות, בעל פה וכו' וכו'.

צוות מיוחד בהרכב (לפי סדר א"ב): הרב טוביה בלוי, הרב חנוך גליצנשטיין, הרב שמואל שניאורסאהן הקדיש ומקדיש זמן ועמל לחיפוש עקבות הנ"ל, מיונם והעלאתם על הכתב, וכבר נצטבר בידם חומר רב ומגוון. בראש המפעל עומד כב' הגאון רבי שלמה יוסף זוין שליט"א אשר על פיו ישק דבר.

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א עלינו לגשת בהקדם – תוך חדשים ספורים – להדפסת הכרך הראשון מבין סדרת כרכי תוצאות המחקר. כרך א' יוקדש לראשית העליה וההתיישבות החב"דית בא"י, בתקופת מייסד חב"ד כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע.

הבעיה העיקרית העומדת לפנינו היא בעייה תקציבית. כ"ק אדמו"ר שליט"א הבטיח השתתפות כספית במפעל, וכן קבלנו ממשרד הדתות סכום מסויים, אך מרבית ההוצאות – במיוחד בקשר להדפסה – אינן ממומנות עדיין ולא ידוע לנו לעת עתה מקור להן. מדובר בתקציב משוער של 20 אלף לירות לכרך הראשון (כולל איסוף חומר, עריכה הדפסה וכריכה).

מבקש את מכובדנו, אשר ודאי הרעיון קרוב אל לבו, להואיל ולפרוש חסותו על המפעל על ידי עמידה לימינו בעצה והדרכה, ובעזרה להשגת מקורות כספיים למימון המפעל.

בטוחים אנו שתהא זו זכות גדולה למכובדנו להיות האיש אשר הודות לו יונצח דף יקר בהיסטוריה של ארץ ישראל ובתולדות חסידות חב"ד.

בכבוד ובהוקרה

חנוך גליצנשטיין

טוביה בלוי

ש. מ. שניאורסאהן

בנייר עבודה מסכם מתקופה מוקדמת ישנו הסיכום דלהלן (צילום 2 עמודים):

דו"חות מְסַפְּרִים...

בדו"ח על הנעשה והנשמע בסניף צעירי אגודת-חב"ד בירושלים ת"ו בתקופה: א' חשון – ט"ו בשבט תש"ל סעיף ז' נאמר: בהמשך לנאמר בדו"ח קודם על-דבר חיפוש דרכים למימון הכנת סדרת ספרי "200 שנות חב"ד בארץ ישראל", נתקבלה, בעזרת מר דב אטינגר ובהשתדלות הרב זוין, הבטחת שר הדת על השתתפות כספית של משרדו בסך – 2.000 ל"י.

לצורך הבקשות לגורמים ממשלתיים וצבוריים הוכן (ע"י ר"ט בלוי) תזכיר המפרט את המפעל ותכניותיו.

בפגישות בעניין זה השתתפו ר"ח גליצנשטיין ור"ט בלוי.

בדו"ח אייר – מנחם-אב תשל"א ישנו סעיף קטן ובו נאמר:

"עבודת איסוף החומר ל"200 שנות חב"ד בא"י" נמשכה בתקופה הנדונה על ידי ר"ש שניאורסאהן והר"י מונדשיין בריכוזו ובפיקוחו של הר"ט בלוי...".

בדו"ח ד' טבת – ל' ניסן תשל"א:

...גם באיסוף החומר למפעל "200 שנות חב"ד באה"ק" חלה התקדמות ניכרת במשך התקופה הנסקרת, טיפל בזה ר' שמואל שניאורסון, בעזרתו והכוונתו של ר' טובי' בלוי.

המצב עתה הוא כזה שיש כיום חומר במדה מספיקה למדי (לעת-עתה) באופן שהשלב הדרוש עתה הוא הכנת כרטיסיה מעודכנת לפי תאריכים, שמות אנשים ושמות מקומות.

הבעי'ה עתה היא להשיג תקציב להמשך העבודה. בעניין זה נתבקש הרש"י זוין, בהתאם למוסכם בכמה ישיבות שהתקיימו (בהשתתפות ר' טובי' בלוי, ר' חנוך גליצנשטיין ומר דב אטינגר), לפנות למר שז"ר, למשרד הדתות ולמשרד החינוך, שיקציבו סכומים מתאימים. כפי שנודע נתקבלה ממשרד הדתות הקצבה נוספת של אלפיים ל"י (נוסף לאלפיים שניתנו בשנת הכספים הקודמת). נידונת גם הצעה להקמת "נשיאות" או "ועד עליון" מאנשי ציבור מפורסמים.

בסעיף יח של דו"ח מנחם-אב תשל"א – תשרי תשל"ב נאמר:

עבודת איסוף החומר נמשכת, הוחל גם בהכנת כרטיסיה מעודכנת (על ידי ר"י מונדשיין). ברם, ישנה בעיה תקציבית כיון שההקצבה השנתית (השניה) של משרד הדתות עומדת לפני ניצול מוחלט. קוימו דיונים בדבר המשך המפעל.

ב'דו"ח על מהלך הביקורים בביתן חב"ד ביריד הספרים' תשל"א (שחלקו פורסם בגיליון א'קמג) נאמר בין השאר:

"9) הסופר והחוקר ג. קרסל הזמין את "התמים", ושאל אם מתכוננים להו"ל גם מהדורה נוספת של "האח". הבטיח לסייע בחומר לתולדות חב"ד בארץ-ישראל לצורך המחקר שלנו.

10) הביבליוגרף נפתלי בן מנחם הזמין את "התמים"... אף הוא הבטיח לסייע בחומר לתולדות חב"ד בארץ-ישראל כנ"ל".

החומר הופיע בחלקו

החומר שנאסף בשנות תש"ל-תשל"ג סייע לפרסומים רבים כדלהלן:

בספר תולדות חב"ד בארץ הקודש (אה"ק תשמ"ח) עמ' סט כותב רש"ד לוין:

"בחורף תשל"א עבר ר' שמואל שי' שניאורסאהן על כמה מכרכים אלו ורשם ציונים לאגרות השייכות לעדת חב"ד שבחברון. נעזרתי ברשימותיו" (וראה גם בעמ' קצח-ר. רה).

לא פירש רש"ד לוין לאיזה צורך עבר ר"ש שניאורסאהן על הכרכים? ורק באגרות-קודש כרך כח (שנדפס בשנת תשס"ו) עמ' קצה-ו – בקשר למה שמזכיר הרבי למר עטינגר לגבי "200 שנות חב"ד בא"י", ניאות רש"ד לוין לגלות כי החומר הנאסף מאז נכלל בסופו של דבר בספרו "תולדות חב"ד באה"ק", כפי שכתב: "החומר שנאסף אז נמסר אחר-כך לעריכת ספר תולדות חב"ד בארץ-הקודש (קה"ת תשמ"ח)"...

מסתבר שהרבי היה רגיש מאד להשגת גבול, ובשנת תשמ"ח כתב לרש"ד שי' לוין (בספר 'עבודת הקודש' נ.י. תשנ"ד עמ' פד): "במקום להכנס לגבולו של מהר"ש שי'... "הגיוני" יותר להתדבר אתו".

וכאן מגלה רש"ד לוין כי "היה זה ר' שמואל שי' שניאורסאהן שעסק בשנים שעברו בחיפוש מסמכים הקשורים לתולדות חב"ד בארה"ק, ועבודתו עזרה לי הרבה בעריכה".

מי שקדם לרש"ד שי' לוין ונעזר בחומר זה הוא הרב יהושע מונדשיין ז"ל שחומר רב ממחקר זה שולב בפרסומיו בעיקר ספר 'מגדל עוז' (כפ"ח תש"מ). וכן במחקריו שבסדרת 'כרם חב"ד' (שהופיעו משנת תשמ"ז).


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)