חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:52 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

רבי צבי פסח פרנק ז"ל בעל 'הר צבי' (ב)
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1067- כל המדורים ברצף
"חזק חזק ונתחזק!"
פקוד יפקוד אתכם
רבי צבי פסח פרנק ז"ל בעל 'הר צבי' (ב)
פרשת ויחי
הלכות ומנהגי חב"ד
משקים שלנו / כריעה ב'עלינו'

מעורבתו של הרב פרנק בסערת האוניות הישראליות ובמערכה שניהל הרבי נגד נסיעתן בשבת * ביקש לעיין במכתבי הרבי בנידון כדי ללמוד על איסור שבהן * מכתב של הרב פרנק בנידון סולף והוצא מהקשרו * וגם: שאלת גשם בניו-זילנד רשימה שניה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

שאלת גשם בחצי הכדור השני

"ישנה שקלא וטריא באחרונים ועד להלכה בפועל" – אמר הרבי בשיחתו לתלמידים השלוחים שנשלחו לישיבות הגדולות של חב"ד בבואנוס-איירס, ארגנטינה, וקראקס, ונצואלה, באור ליום ג', ערב ראש חודש אייר תש"מ (לקוטי שיחות כרך כב עמ' 221, ובתרגום ללשון-הקודש – ב'ספר השליחות' קה"ת תשמ"ז, עמ' 221) – "מאחר שכאשר בחצי כדור זה קיץ אזי בחצי כדור ההוא חורף, ונמצא שימות הגשמים שם הינם מחודש ניסן עד חודש תשרי, וימות החמה מחודש תשרי עד ניסן – לפיכך יש מקום לעשות שינויים בנוגע לשאלת 'ותן טל ומטר לברכה' (ולדעת רוב האחרונים גם בנוגע להזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם)".

בחלקה הראשון של הערה 9 ציין הרבי:

"שו"ת תורת חיים (למהרח"ש) ח"ג ס"ג. בית אברהם עמ' 34 ואילך. משפטי עוזיאל מהדורא תנינא סימן ו'". אחר כך ציין הרבי כדלהלן: "הר צבי אורח חיים סימן נו (וכנראה לא ראה ספרים הנ"ל מדאינו מזכירם כלל)...".

בין אמירת השיחה להגהתה הכניסו לרבי (ראה 'היכל מנחם' כרך ג' עמ' מו) שאלות, ואכן כבר מראש ציין הרבי ליד שו"ת הר צבי סי' נו – "כנראה שלא ראה הספרים הדנים בזה!", וההערה בשיחה היא מהדורה בתרא של הדברים.

ובהמשך לכך:

בהתוועדויות תשמ"ג (כרך א' עמ' 390-389) נלקטו וצוטטו מראי מקומות מספרים הדנים בנושא זה, ושם (בעמ' 390) מובא:

בשו"ת הר צבי (לרצ"פ פראנק, ירושלים, תשל"א) או"ח ח"א סנ"ו לגבי מדינת ניו זילאנד: "אל תשנו ממנהג ישראל בכל התפוצות שאחרי סוכות תאמרו 'ותן טל ומטר' ואחרי הפסח תאמרו 'ותן ברכה' - ולא 'ותן טל ומטר' וכן לא תזכירו 'משיב הרוח ומוריד הגשם' " (ומשם נעתק ב'שולחן מנחם' כרך א'עמ' רלו).

סערת האניות הישראליות

שמו של הרב פראנק עלה על סדר היום במיוחד, בפרשת המאבק שניהל הרבי נגד נסיעת אוניות ישראליות בשבת-קודש:

הרבי במכתבו מז' אלול תשט"ז (אגרות קודש כרך יג עמ' תלח) כותב להרב זוין:

דרך אגב השלוחים האברכים שליט"א מסרו בכאן שהרב פרנק שי' התאונן לפניהם שאינו יודע תוכן מכתבי, אף שכפי ששמע אודותם גם דעתו נוטה כן. וזה הביאני לבקש במברק שיראו להנ"ל את מכתבי.

ביומנם של השלוחים שצוטט לעיל נאמר בנושא: "אחרי חילופי דברים שונים הזכירוֹ הרב סלונים שבעניין האוניות בטח ישתדל כפי יכולתו לאיסור, כי דעתו תופסת מקום חשוב בענייני הוראה, וכ"ק אד"ש משתדל הרבה בזה.

"השיב שכמדומה שאסור, אבל מכל מקום צריכים עוד לשמוע אודות הטעכניק שבזה. אמרנו לו אודות מכתבי אד"ש שיש לו ידיעה גדולה בזה, ואודות כמה מפרטי הטכניקע שבוודאי אסורים המה (את המכתבים השגנו אצל הרב זוין).

"כששמע זה אמר שרוצה בעצמו לראות אותם, והבטיח הרב סלונים להמציא אותם לו".

בקטע אחר של היומן (צוטט ב'התקשרות' גליון רנד עמ' 11) מיום כ"ג מנחם-אב תשט"ז נאמר בשם הר"ר צבי הרכבי "שהרבנים ניסים ופראנק עומדים על צידו של כ"ק אדמו"ר שליט"א לאיסור...".

הרבי לא נח, ובי"ג אלול תשט"ז (אגרות-קודש כרך יג עמ' תנו) שיגר איגרת לגאונים רבי ראובן כ"ץ בעל 'דגל ראובן' ורבה של פתח תקווה, רבי צבי פסח פרנק והרב אונטרמן, לכל אחד בנפרד, ובו מחה על "אריכות הדיון ועיכוב פסק הדין של הרבנות הראשית לארץ הקודש תבנה ותכונן... בעניין המבהיל של האוניות הישראליות". הרבי מביע תקוותו "אשר כבוד הדרת גאונו שליט"א יעשה כל מה שבידו באופן דחוף כדי למנוע חילול שבת וחילול השם דרבים".

מכתב ישן שפורסם כחדש ושובש...

בינתיים אירעה התפתחות נוספת בפרשת האניות, ששמו של הרב פראנק שורבב אליה (על כך מסופר בספר 'עבד מלך', רעז"ס, עמודים 275-278) ותוכנה:

"בחודש טבת תשי"ז פורסמה בחוברת 'אור המזרח' חוות-דעת הלכתית של הרב פרנק לפיה אין איסור לנסוע באוניות ישראליות בשבת (וכן ב'עין בעין' גיליון 67). הרב עזריאל זעליג סלונים נתבקש על ידי מזכירות הרבי (החתום הוא המזכיר הרב אליהו קווינט) לברר את הדבר, מכיוון שהדברים סתרו את מה שמסר הרב סלונים בשמו של הרב פרנק, על כן "מטובו להשתדל לברר אמיתות הדברים".

באותה תקופה חש הרב סלונים שלא בטוב, וחתנו הרב יהוסף גדליה רלב"ג נתבקש לפעול בנושא (הייתה לו גם קירבה משפחתית להרב פרנק), וכך כתב לו הרב ח.מ.א. חדקוב ביום כ' סיון תשי"ז:

"ממקום אחד המעוניין להסית את העולם שלא ימנעו מלנסוע באוניות ישראליות הנוסעות בשבת, מפיצים העתקה של המוסגר פה, שאחד קיבל בשעתו מהרה"ג וכו' הרב צבי פסח שי' פרנק (שזהו כנראה מה שפורסם ב"אור המזרח" הנ"ל).

ולמרות זה שכפי הנראה המכתב הנ"ל נכתב הוא כלפני ג' שנים... בזמן שעוד טרם נתברר כל צרכו דרך ואופן הנסיעות הכרוכות עם חילול שבת וכו', ואין נראה בפירוש ששימש זה בכלל בתור מענה בעניין הנסיעה בשבת קודש.

וביחוד שגם מפרסמי המכתב כותבים שזה היה מענה אודות נסיעה מחיפה לאירופה, היינו במרחק שאפשר להגיע בפחות משבוע, מבלי שיצטרכו כלל לנסוע בשבת. אף על פי כן, משתדלים הם בזה, שמראים רק עצם המכתב, להוסיף דברים כפי שעולה על לבם, ולקרר את אלו שרוצים להיזהר מחילול שבת והחרדים לדבר ה' (על ידי זה שאומרים שהרב פרנק נתן היתר גמור)".

הרב רלב"ג נתבקש להיוועץ בחותנו, הרב סלונים, כיצד לקבל מהרב פרנק הבהרה מפורשת "שלא נתן שום היתר, ושלא ישתמשו באיזה מכתבים שהם וכדומה, שמנצלים אותם להחטיא את הרבים, ולגרום להם חילול שבת קודש וחילול השם ברבים".

כפי שייעץ הרב סלונים, ביקרו הרב רלב"ג והרה"ג הרה"ח ר' שמריהו ששונקין אצל הרב פראנק שמסר להם ביום ג' תמוז מכתב בכתב ידו בו נאמר כדלהלן:

"נדרשתי חוות דעתי על תוכן מכתבי מיום כ' סיון תשי"ד. בזאת הנני מודיע, כי אחרי עבור שנים הרבה, מילתא מני אזדא ולא רמיא עלי' לזכור נימוקים, ובאיזה נסיבות מסרתי מכתב זה. מי כעמך ישראל ובפרט בין חרדי ירושלים שיש ביניהם השואלים גם על ימי החול אם יש בנסיעה משום מסייע ידי עוברי עבירה. ולכן אין רשות להשתמש במכתבי זה בתור היתר כללי לכל דורש, כי זה דורש עיון רב ובהשתתפות גדולי תורה ויראה, ובאתי בזה עה"ח [=על החתום] צבי פסח פראנק" (צוטט בעיתון 'עין בעין' ל' בניסן תשי"ט – ומשם ב'הרבי' עמ' 25).

במקום אחר נמסר ('אוצר החסידים', אה"ק, עמ' 24) שהרבי שיבח את פעילותו של הרב רלב"ג, והזכיר זאת במכתבו לרב סלונים מיום י"א מנחם-אב תשי"ז:

ותשואות-חן תשואות-חן לחתנו שי' על השתדלותו בענין מכתב הרה"ג וכו' וכו' פראנק שליט"א.

ב'הפרדס' מחודש שבט תשי"ט (צוטט ב'התקשרות' גליון רנד עמ' 17) נאמר (במאמרו של הגאון רבי שמחה עלבערג):

"מחוגים ידועים הפיצו בזדון שמועות שווא, שהרב ר' צבי פסח פראנק שליט"א הגאב"ד דירושלים, כאילו התיר לנסוע באוניות אלו בשבת. כל השמועות הללו הן כוזבות בהחלט. הגרצ"פ פראנק אך הביע שבאוניות אלו השָטות בשבת מותר להשתמש בה לנסיעה בימות החול, אבל חס וחלילה מלומר שניתן היתר נסיעה בשבת באוניות אלו...".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)