חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:37 י"ח בסיון התשפ"ד, 24/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

השליחות בעין הנצי"ב
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1014- כל המדורים ברצף
לצאת 'החוצה' עם 'בגדי כהונה' – וכל ההסתרים יתבטלו
בין גאולת מצרים לגאולה העתידה
השליחות בעין הנצי"ב
פרשת וארא
בעלי התשובה של אדמו"ר הזקן
הלכות ומנהגי חב"ד

כמים הפנים לפנים – החזיר הרבי עשרות מכתבים, מלאי חיבה, לבני משפחת פש מעין הנצי"ב * רבים מהם מעוטרים בברכות אישיות והערות שוליים בכתב-יד-קודש * בעקבות אֵם המשפחה, שהייתה חלוצת השליחות בקיבוץ, קיבלו גם ילדי הקיבוץ מכתב מיוחד מהרבי * רשימת המשך – בפרסום ראשון

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

ב'ספר השליחות' (קה"ת כפר חב"ד, תשמ"ז, בפרק "עד עולם" עמ' 322) פרסמתי את הקטע המיוחד במכתב מהרבי למשפחת פש, מיום ג' אדר תשמ"ב:

...מובן וגם פשוט שעליהם להמשיך במקומם, והשם יצליחם. בברכת הצלחה בכל עניני[ה] ודבעלה שי' – כולל ועיקר – לעבוד השם בשמחה ומתוך בטחון חזק, ויבשרו טוב.

בספר 'צדיק יסוד עולם' (קה"ת כפר חב"ד תשנ"ב, עמ' 102-106) הוספתי לפרסם חמשה מכתבים לילדי המשפחה ואודותם; בספר היכל מנחם כרך א (תשנ"ד) עמ' מג-מד מכתב נוסף; ועוד מכתבים במקומות נוספים – בעיקר במדור הנוכחי.

לאור בקשתי לזכות את הרבים קיבלתי על ידם לאחרונה – צילום של קרוב ל-70 מכתבים מהרבי! (אחדים מהם התפרסמו ברשימה הקודמת). כמו כן, מן הראוי לציין כי 'כפר חב"ד' (גליון מס'  576, ה' תמוז תשנ"ג, עמ' 16-24) ערך בעבר ראיון נרחב עם ר' איסר וזיוה פש, שם שולבו כמה וכמה מהמכתבים.

להלן יובאו מכתבים וקטעי מכתבים המלמדים על היחס המיוחד והאישי של הרבי לבני המשפחה שי', ואת החשיבות שראה בשליחותם.

מכתב מהרבי על הדפסת התניא בקיבוץ עין הנצי"ב

בשורות טובות ממבצע מזוזה...

בחודש שבט תשל"ו שיגרה מרת פש לרבי שמות אנשים הזקוקים לברכה, ובמכתב נוסף דיווחה על הצלחותיה ב'מבצע מזוזה'. התגובה הגיעה במכתב מכ"ד שבט תשל"ו:

מרת זיוה תי', ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' [=מכתבה] ובו בקשת ברכה פ"נ ממוצש"ק ט' שבט, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח למותר להדגיש על הכרח הנהגה בחיי היום יומים דכל אלה שמבקשת ברכה עבורם – שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף על העיקר שכך הוא ציווי הקב"ה, הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם.

בברכה מ. שניאורסאהן

נ.ב. מסיבה נתעכב המשלוח ונתקבלו המכ' שלאחרי הנ"ל. ות"ח [=ותשואות-חן] על הבשו"ט [=הבשורות טובות] מההצלחה במבצע מזוזה, כן יצליחו גם בשאר המבצעים ותבש"ט [=ותבשר טוב].

הפ"נ שבמכ' [=שבמכתבה] יקרא בעת רצון על הציון הק'.

פחות מחודש לאחר מכן (כ"ב אד"ר תשל"ו), קיבלה מרת פש מכתב אישור על פ"נ ששלחה מיום י"ז אד"ר.

דוגמה חיה לכל הילדים

בכ"ב חשון תשל"ז מקבלת הגב' זיוה מכתב ובו מודה לה הרבי גם על מכתבי בניה, שכל אחד מהם קיבל תשובה בנפרד כדלקמן:

הבחור מרדכי שי' פש, שלום וברכה,

שמחתי לקבל מכתבך מח' חשון.

וביחוד נהניתי לקרוא במכתבך שעשית מסבות שבת ובאו הרבה ילדים והי' מאד נחמד. ובודאי גם להבא תמשיך בפעולות כאלה.

והשם יתברך יצליח אותך ללכת מחיל אל חיל בלימודיך ובהנהגתך, וגם בהשפעה טובה על כל הילדים שבסביבה על ידי היותך דוגמא חי' ומזהירה לכל רואיך.

בברכה להצלחה בכל האמור, מ. שניאורסאהן

*

הבחור דורון שי' פש, שלום וברכה,

שמחתי לקבל מכתבך ממוצאי שבת קדש ו' חשון.

ובודאי משתדל אתה להוסיף בהתמדה ושקידה בלימודיך ובהנהגה טובה, וממך יראו וכן יעשו חבריך וכל הילדים שי' שבסביבה.

בברכה להצלחה ולבריאות טובה, מ. שניאורסאהן

*

הבחור שלום שי' פש, שלום וברכה,

שמחתי לקבל מכתבך מז' מרחשון.

ובודאי משתדל אתה ללמוד בהתמדה ושקידה ביחד עם הנהגה טובה, לדוגמא ולמופת לחבריך, ולשמחת הוריך ומוריך, שיחיו.

והשם יתברך יצליח אותך.

בברכה מ. שניאורסאהן

.

*

 

בחלוף תקופה קצרה משגר הרבי שוב (יג' שבט תשל"ז) איגרת קצרה, מענה למכתבה לרבי על יום הולדתה, בסופו כותב הרבי: "בברכה – בקשר ליום ההולדת – לשנת הצלחה בגו"ר".

ובט"ז שבט אותה שנה נתקבלו יחד כמה אגרות המיועדות לבני המשפחה: הראשונה לבת – שרה (הרבי ציין בכתב ידו: "פש") ובה התייחסות לציור ששיגרה לרבי. בת נוספת שאומצה באותה עת על ידי משפחת פש קיבלה אף היא מכתב מהרבי בקשר ליום הולדתה, וכן הבן שלום מקבל באותו יום מכתב לרגל יום הולדתו. להלן המכתבים:

שרה תי', ברכה ושלום!

תודה לך על הציור ששלחת לי וקבלתיו זה עתה,

והשם יצליח אותך בכל המצטרך לך ולהנהגה יומית טובה ויפה – באותה הדרך שהראתה לכל עם ישראל שרה הראשונה – היא שרה אמנו.

*

... תי', ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' [=מכתבה] ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"א טבת, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח תקיים מנהגי יום הולדת – נתינת צדקה, לימוד מזמור תהלים המתאים (במלאת יד שנה – מזמור טו) והשם יצליחה.

*

האברך שלום שי', שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' [=מכתבו] ובו בקשת ברכה פ"נ מיום יא' טבת, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח יקיים מנהגי יום הולדת – נתינת צדקה, לימוד מזמור תהלים המתאים (במלאות ט' שנים – מזמור העשירי) והשם יצליחו.

עצה לזקנה טובה

גם אם המשפחה, הגב' זיוה, זוכה למכתב באותו יום (צילומו בגליון הקודם), בו מאשר הרבי את קבלת המכתב ובקשת הברכה, ומוסיף: "מהעצות לזיקנה טובה – נוסף על העיקר הנהגה יומית על פי התורה – התחזקות בבטחון אמתי בהשם". ומסיים "בברכה לרוב נחת אמתי – ביחד עם בעלה שי' – מכל ילדיהם שיחיו, ולהצלחה רבה בהפצת היהדות".

במכתב מכ"א אייר תשל"ז אישר הרבי את קבלת המכתבים והפ"נ, ובסופו הוסיף את המלים "לבשורות טובות" בכתב-יד-קודשו.

בכ"ז תמוז תשל"ז מקבלת מרת זיוה וכל אחד מהילדים (שרה, דורון, מרדכי, שלום) מכתבים בנפרד, אישור לקבלת הפ"נ, בתוספת הנוסח הרגיל " ובעת רצון יקראו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע".

מרת זיוה קיבלה גם את מכתבו של הרבי ממוצאי שבת קודש מברכים תמוז תשל"ז הפונה "אל התלמידים ואל התלמידות ה' עליהם יחיו" (נדפס בלקוטי שיחות כרך יג עמ' 248-249).

ב"ימי חודש אלול ה'תשל"ז" מקבלת מרת זיוה תחי' מכתב כללי-פרטי מהרבי ובו המשל של המלך בשדה, ובתחילת המכתב ישנה תוספת:

מאשר הנני קבלת מכתבי'[ה] , והשי"ת ימלא משאלות לבבה לטובה.

תהלה לא-ל המאזרני חיל..

בחודש תשרי תשל"ח התרחש, כידוע, האירוע בליבו של הרבי. הרבי הודה אז למברכים אותו, ביניהם משפחת פש – כשאת הנוסח הפרטי תיקן הרבי במקום "ברכתו" ו"איחוליו" – ל"ברכתם" ו"איחולם":

ב"ה, תחילת מ"ח, ה'תשל"ח, ברוקלין, נ.י.

משפחת פש שיחיו, שלום וברכה!

ת"ח [תשואות חן] בעד ברכתם ואיחולם לרפואה ולבריאות.

בחסדי ה', רופא כל בשר ומפליא לעשות, ובזכות תפלת רבים שעמדה לי, הוטב מצב בריאותי, ותהלה לא-ל המאזרני חיל להמשיך בעבודתי,

וכבר מלתי' אמורה שכל המברך מתברך מהשם בברכתו שתוספתה מרובה על העיקר – בגו"ר [=בגשמיות וברוחניות].

בברכה להצלחה בכל הענינים שכותב כל אחד ואחד מהם שי'

ולבשו"ט מ. שניאורסאהן

בת טיפוחם של בני משפחת פש מקבלת מכתב מ"תחילת חשון תשל"ח", ובסופו הוסיף הרבי בכתב-יד-קדשו את המלים "להצלחה בלימודים ובהנהגה".

ושוב, במכתב שגרתי כמעט, מ"פורים ה'תשל"ח" ליום הולדתה של הגב' זיוה, כותב הרבי בסיום: "בברכה – בקשר ליום ההולדת – לשנת הצלחה בגו"ר".

הפתעה נעימה

מכתב לא-שיגרתי מ"ג' ניסן תשל"ח" קיבל מרדכי לרגל הבר-מצוה, כשבנוסף לנוסח הרגיל והמוכר "במענה על ההודעה על-דבר היכנסו לגיל מצות... הנה יהי-רצון...", התייחס הרבי לדרשת בר המצווה ששולבו בה רעיונות מ'ליקוטי שיחות':

נ.ב. הפתעה נעימה הייתה בראותי בהעתק דרשת הבר מצוה שלך – אשר לומד אתה הלקוטי שיחות וגם – ההצלחה במסירת תוכנם בסגנון המובן לרבים,

והשם ימלא כל משאלות לבבך לטובה.

קרן גמ"ח לחברים

כזכור (בגיליון הקודם) דיבר הרבי עמם ביחידות הראשונה על הצבת קופת צדקה בקיבוץ; בינתיים ביקש הרבי כהוראה כללית שילדי ישראל יקימו קרנות גמילות חסדים, ובעקבות זאת זכו גם ילדי הקיבוץ למכתב באופן אישי מיום "ט"ו אייר ה'תשל"ח", בו הם מתבקשים לפעול בהתאם:

ב"ה, ט"ו אייר, ה'תשל"ח, ברוקלין, נ.י.

ילדי קיבוץ עין הנצי"ב שיחיו, שלום וברכה,

בנועם קבלתי האיחולים והברכות בקשר עם יום ההולדת, וביחוד התרשמתי מהציורים היפים.

ולהתחיל בהעיקר, יהי רצון שתקויים אצל כאו"א [כל אחד ואחת] מכם וכלכם יחד הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו "ואברכה מברכיך", שכל המברך – מתברך מהשי"ת מקור הברכות, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה,

כולל הצלחה מרובה ללכת מחיל אל חיל בלימודיכם ובהנהגה מתאימה ושההורים שלכם שיחיו ירוו מכם רב נחת אמתי לאורך ימים ושנים טובות.

בודאי למותר להזכיר לכם שבכל עניני טוב וקדושה, תורתנו תורת-חיים ומצוותי', תמיד יש מקום להוספה, והתקוה שתוסיפו בהתמדה ושקידה בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה להצלחה מ. שניאורסאהן

נ.ב. תקותי שיודעים אתם מבקשתי לתלמידים ותלמידות בכל מקום שהם, שיארגנו "קרן גמ"ח" משלהם, ביחד עם הוספה מיוחדה בלימוד התורה בנוסף לשיעורים הקבועים. ויהי רצון שגם בזה תצליחו באופן הכי טוב.

המכתב שוגר למרת פש בתוספת מכתב המזכירות ובו נאמר: "מצורף-בזה מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לילדי הקיבוץ שיחיו. ואם יש צורך בתוספת ביאור, בודאי תמצא האותיות המתאימות להסביר להם".

בהולדת הבן מנחם מענדל קיבלו ההורים מכתב ברכה הנושא את התאריך "כ"ה כסלו תשל"ט" אל "הוו"ח אי"א נו"נ וכו', מוה' איסר שי' וזוג' תי'"...

אף הסב, ר' חי רצבי, קיבל מכתב ברכה (י"ח טבת תשל"ט), בסופו נאמר: "בברכת מזל טוב, ולבשו"ט [=ולבשורות טובות], תכה"י [=תמיד-כל-הימים].

לקראת י"א ניסן תשל"ט שיגרו בני משפחת פש איחולים לרבי. תגובת הרבי באה ב"מכתב כללי-פרטי" "לקראת חג המצות", שיועד ל"משפחת פש שיחיו" בציון שמותיהם "דורון שי', מרדכי שי', לאה תי', שלום שי', מלכה תי', שרה תי'". כמו כן הוסיף בתחילתו "המכתבים נתקבלו", ובסופו: "נ.ב. ת"ח על הברכות, וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק: ואברכה (ה' מקור הברכות) מברכיך, בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר".

להשפיע – בלי להצית נצחנות

בהמשך ל'יחידות' הראשונה והשנייה אז עלה על הפרק נושא לימוד הבן בישיבה, כתב הרבי במיוחד "בימי ספירת העומר, ה'תשל"ט":

מר איסר וזוגתו זיוה, שיחיו, פש, קבוץ עין הנציב, שלום וברכה,

מאשר הנני קבלת מכתביהם, עם התמונות המצורפות, ורב תודות להם על שימת לבם והנחת-רוח שגרמו לי. ויהי רצון שימשיכו ללכת מחיל אל חיל בכל עניני היהדות, התורה ומצותי'.

לכתבם אשר עוה"פ [=עוד הפעם] השיבו פניהם ריקם בנוגע לשליחת בנם מרדכי שי' לישיבה, בודאי לא יפלו ברוחם ח"ו וישתדלו עוה"פ בזה. ואף שאיני בקי בהנהלת מושבים וקבוצים וכיו"ב, אבל בודאי שישנה סמכות ראשית שאפשר לערער שם על ההחלטה האמורה, ובפרט אשר, ככתבה, חלק מאנשי הקבוץ הסכימו לבקשתם.

ומובן שרצוי, אם אפשר, שהערעור יהי' לא באופן רשמי ובלי פרסום, אלא בדרכי נועם ובהתייעצות עם זה שביכולתו להשפיע בענין, שאז יש סיכויים שיוכל להורות דרך כיצד להשיג המטרה מבלי להצית רגש הנצחנות בהצד שכנגד. וכשיחקרו בודאי יוכלו לברר מי האיש או האישים המתאימים להביא על ידם את הדבר על תיקונו, ובאופן דהצנע לכת.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני מאחל להם ולכל אשר להם חג שמח, ובנוסח הרב – קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות, מ. שניאורסאהן

ושוב נתקבל אישור על פ"נ בג' אייר תשל"ט לבן מרדכי.

עצה מזעזעת...

ובמכתב מכ"ג כסלו תש"מ מוסיף הרבי לאחר החתימה "בברכה לחנוכה שמחה ומאירה"... נ.ב. [=נכתב בצידו]:

נזדעזעתי לקרוא במכתבה שמי שהוא מייעצת לשים ילד קטן ולהחזיקו בחדר חשוך כו' כיון שלדעתה הוא אקטיבי יותר מדי,

ושמחתי להמשך מכתבה שלא קיבלה עצה מבהילה זו, ותגדלו ביחד עם בעלה שי' – ואת כל ילדיהם שיחיו – לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ושוב מכתב אישור על פ"נ מיום כ"ג שבט תש"מ – "ודבר בעתו – בסמיכות לר"ה לאילנות ביום הש"ק שבת שירה השנה השביעית שבת לה'"...

במכתב כללי-פרטי מי"א ניסן תש"מ ששלח הרבי למרת זיוה תחי', הוסיף ליד המלים "בברכת החג": ולבשו"ט תכה"י [=ולבשורות טובות תמיד כל הימים].

כמו כן מרדכי קיבל מכתב מי"א ניסן תש"מ – "במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו". גם שלום אחיו מקבל איחול בכתב-יד-קודשו של הרבי: "ולהצלחה בתומ"צ [=בתורה ומצוותיה]" – במכתב מכ"א אלול תש"מ.

"בת"ח על הבשו"ט מתהלוכת ל"ג בעומר" (במכתב כללי-פרטי לחג השבועות – ה' סיון תשמ"ג).

"המכ' [=המכתב] והפ"נ נתקבלו וכן התמונות ות"ח [=ותשואות חן]... בברכת החג ולבשו"ט  [=ולבשורות טובות] – בפרט מבריאותו הנכונה והחזקה ואשר עובדים את ה' בשמחה וט"ל [=וטוב לבב] (י"א ניסן תשמ"ה).

בט' שבט תשמ"ג קיבל כל אחד מהילדים (בנפרד) אישור על הפ"נ (מכתב על נייר מכתבים של המזכירות), אך בראש העמוד ציין הרבי באותיות דפוס "פש".

ובג' תמוז תשמ"ז מקבלת מרת זיוה תי' מכתב קצר, בראשיתו כותב הרבי: "מאשר הנני קבלת מכ' [=מכתבה] ובו בקשת ברכה פ"נ, לאחר הפסק ארוך...". (המשך יבוא).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)