חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ד' בכסליו התשפ"ג, 28/11/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נרות בעמוד במוצש''ק / תפילה לנשים
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1012- כל המדורים ברצף
מהמשכיות הדורות של יוסף לנצחיות המלכות בישראל
עד כי יבא שילה
להקהיל קהילות ביום השבת
פרשת ויחי
נרות בעמוד במוצש''ק / תפילה לנשים
הלכות ומנהגי חב"ד

נרות בעמוד במוצש''ק

המשב"ק הרב מאיר שי' הארליג מסר, שבמשך השנה, כשהרבי התפלל לפני התיבה, לא הקפיד שידליקו נרות בעמוד התפילה לפני ערבית (אם בכל יום, או במוצש"ק או בליל ת"ב?).

ובנוגע ליארצייט (לדוגמא יום ב' דר"ה, כשאמר הרבי קדיש) מסר, שהרבי ירד לתפילה לאחרי הזמן, והרב הארליג הדליק את הנרות. רק בוא"ו תשרי כשחל ביום א', אז הדליקו את הנרות של שעווה לפני השבת.

תפילה לנשים

א. בס' הליכות ביתה פ"ד ס"ב כתב, דלכולי עלמא פטורות הנשים מפרשת התמיד בתפילת מנחה.

אמנם הדבר נשלל מלשון אדמו"ר הזקן סו"ס מז: "ששוות לאנשים בקריאת פרשת התמיד, שהרי תפילה במקום תמיד תיקנוה" (וכמו שכתב שם הטעם, מפני שהתכפרו בקרבן התמיד).

ב. אף על פי שנשים פטורות מקריאת-שמע, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא, כתוב בשולחן ערוך (סי' ע ס"א) ש"נכון ללמדם שיקבלו עליהן עול מלכות שמים". והוסיף הרמ"א "ויקראו לפחות פסוק ראשון". ובמשנה ברורה (ס"ק ה) כתב: "בספר נחלת צבי פירש דכוונת המחבר על פרשה אחת, והרב הוסיף עליו דעל-כל-פנים כל פסוק ראשון, אבל בלבוש משמע דגם כוונת המחבר הוא רק פסוק אחד, וזהו שביאר הרב", עכ"ל. מלשונו "פסוק אחד" משמע כאילו שלדעת הלבוש אין-צריך להוסיף עליו מאומה, אך בספר הליכות ביתה (סי' ה ס"ב) הביא: "לאחר פסוק הראשון, יאמרו גם את הפסוק  'ברוך שם'" ובהערה ו' ציין מקורו: "לבוש שם (ס"א. והבא להלן הוא הוספת הרב המחבר:) [דפסוק זה הוא בכלל הייחוד, וכמבואר בסי' ס"ו סעיף א ובב"י שם, וע"ש בכף החיים אות יג]. עכ"ל.

והנה בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן (סי' סג ס"ה, וראה סי' סא סו"ס יג) דיני 'ברוך שם' כדין פסוק ראשון, כדעת הלבוש שהובא במג"א סי' סא ס"ק יא, ודלא כמו שכתוב בביאור הלכה סי' סא סי"ג ד"ה אחר.

אמנם בעניינינו, להלן ס"ד (שבו עוסק הכף החיים שצויין שם) לגבי העוסק בצרכי רבים, העתיק אדמו"ר הזקן מהלבוש (ס"ד) שיאמר גם 'ברוך שם', ואילו כאן בס"א לא העתיק זאת (שתיהן, ההעתקה וההשמטה, בהתאם למ"א על אתר ס"ק א ו-ד), וצריך-עיון אם זו ראיה מוחלטת.

דהנה בעניין אמירת שמע עם הציבור (בסי' סה), הלבוש ואדה"ז לא הזכירו 'ברוך שם', אבל הא"ר ס"ק ב הזכירו, והפרמ"ג (א"א ס"ק ג) הביאו וציין ללבוש סי' סג ס"ה [שם אודות המתנמנם שמצערין אותו עד שיקרא פסוק ראשון בכוונה, כתב שכולל 'ברוך שם'. ואדה"ז לא הביא זאת, אבל מלשונו שם ס"ו "מואהבת ואילך" מוכח דסבירא-ליה כהלבוש בזה]. רעק"א בהגהותיו כתב זאת ללא מקור, והמשנ"ב הביאו בשם 'אחרונים'.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)