חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:32 זריחה: 6:18 כ"ה בשבט התש"פ, 20/2/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

דמי חנוכה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1010- כל המדורים ברצף
עצם נקודת היהדות בשבת חנוכה
ערכתי נר למשיחי
דמי חנוכה
פרשת מקץ
"מבצע חנוכה"
הלכות ומנהגי חב"ד

כשהרבי שאל בחיוך: האם הבחור לומד? * שליח למסור דמי חנוכה לתלמידי מונטריאל, בצירוף תוכן דברי הרבי * מדוע בין מקבלי 'דמי-חנוכה' אין כותבי הערות בחסידות?! – שאל * על 'דמי חנוכה' ששלח לנוטלים חלק ב'מבצע חנוכה' בארץ הקודש * במענה לאורחים שקיוו גם לשיחה אישית – ציין הרבי את העובדה שחילק "דמי חנוכה פעמיים"! * ועל הוספה בשיעורי תורה בתור 'דמי חנוכה' לרבי

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

מגיע גם עבור הנגלה...

הרב יצחק רייטפורט מחבר הספר "בדבר מלך" על הרמב"ם, נמנה על טובי הלמדנים בתחום הנגלה בישיבת תומכי תמימים המרכזית בחצר הרבי. הוא השקיע שעות רבות בלימוד ש"ס ופוסקים. לא פעם אירע שרק בשעות הבוקר נרדם לשעות ספורות אחרי לילה סוער של לימוד בליבון קושיות ומפרשים בדרך להבנת סוגיות מורכבות.

את מנהגו זה של חלוקת "דמי חנוכה" לתלמידי הישיבה בשנים הראשונות, התנה הרבי בהקפדה על שמירת סדרי לימוד החסידות; כאשר עבר ר' יצחק ליד הרבי בטרם קיבל "דמי חנוכה", עמד שם המשפיע הרה"ח ר' ישראל ג'ייקובסון ואמר לרבי, כי הבחור אינו מדייק להופיע לכל סדרי החסידות. הרבי חייך ואמר: בשבילו מגיע גם עבור (לימוד) הנגלה...

בחנוכה תשי"ז חילק הרבי דמי חנוכה בעצמו וכשעבר התמים אהרן חיטריק (ז"ל) שאל הרבי בפנים שוחקות את המשפיע הרה"ג הרה"ח ישראל דז'ייקאבסאהן (ז"ל): "חיטריק לומד?"...

דברים היוצאים מן הלב

בנר חמישי של חנוכה תש"כ הוכנס התמים יצחק מאיר שי' גוראריה (כיום משפיע בישיבת תומכי תמימים במונטריאול) לחדרו הק' של הרבי, על מנת לקבל מעות חנוכה (דולרים של מטבעות כסף) – עבור תלמידי הישיבה במונטריאול. הרבי אמר לו (את הדברים העלה על הכתב ביום א' פרשת תזו"מ כ"ז ניסן תש"כ):

הרב גרינגלאס שלח רשימה ובה חמישים שמות (במילא – הא לך). ומתי אתה נוסע?

י"מ גוראריה השיב: למחר.

הרבי: יכול אתה ליטול עמך הכל?

י"מ גוראריה: מסתמא, הרי זה כסף.

הרבי: תמסור ראשי-פרקים [מהשיחה של הרבי – תורת מנחם כרך ז"ך עמ' 256-253] או את כל השיחה, ושתהיה לך שנת הצלחה.

הרבי מסר את המעות (והתבטא: הכנס זאת לכיס שאם לא כן יהיו העולם סבורים... איני יודע מה), ואמר: תמסור לרב גרינגלאס שאם יהיה עודף ישלח בחזרה...

אמר: תהיה שליח כדי למסור.

והוסיף: שיהיו אלה "דברים היוצאים מן הלב" וממילא יהיו "נכנסים אל לב השומעים".

י"מ גוראריה: אם זהו נתינת-כוח.

הרבי: זה ציווי, וממילא יהיה כזה (או שאמר: עליך להשתדל שיהיה כך). שתהיה לך שנת הצלחה.

ארבע שנים קודם לכן, בכ"ו כסלו תשט"ז כותב הרבי לרב החסיד ר' מנחם זאב הלוי גרינגלאס ('ליקוטי סיפורי התוועדויות' עמ' 629):

אפשר שבנו שי' ייסע לכאן לליל נר ה', ואם יתנו לו רשימת כל התלמידים הלומדים חסידות, יוכל לקבל גם בשבילם מעות חנוכה כנהוג.

היכן הם לומדי החסידות?!

בשנת תשי"ט שיגר הרבי מכתב להנהלות ישיבות תומכי תמימים ובו תבע הוצאה-לאור של קובץ פלפול התלמידים – בנגלה ובחסידות. התברר שהעיכוב עד עתה נבע מחוסר הניסיון בפלפולים במאמרי חסידות.

בחורף שלאחר-מכן תבע הרבי מהנהלת הישיבה בלוד הסבר, כדלהלן (אגרות קודש כרך כא עמ' תנה):

לפני איזה זמן נתקבלה רשימת התלמידים שי' שנתנו להם דמי חנוכה, אשר על פי ההוראה, הענין הוא בשביל אלו הלומדים תורת החסידות... ובהרשימה ר"ם [=240] תלמידים לערך, כן ירבו.

מובן וגם פשוט, אשר מבין מספר תלמידים כהנזכר-לעיל... צריכים היו להיות כמה-וכמה, שיבינו ענינים בחסידות בהסברה מתאימה... שיכולים להסביר זה באותיות עצמיים שלהם... אף שכמה-וכמה חדשים עברו מעת דברו והציעו הנ"ל, כנראה אין כל הזזה בזה... ועיקר העכוב הוא כאילו בהתלמידים לומדי תורת החסידות דא"ח. ומטובם לבאר הסתירה, שמהרשימת ר"ם [=240] מקבלי דמי חנוכה, להעדר האפשרות למצוא על-כל-פנים שבעה מתאימים להאמור.

מסתבר שגם המשפיע בפאריז, הרה"ח ר' ניסן נמנוב (ספר ר' ניסן עמ' 722-721) קיבל מכתב כזה!

בי"ב טבת תשל"ד נכנסו הרמ"מ שי' וולף ורעייתו ל'יחידות'. בנם אליהו שי', שטרם מלאו לו שנתיים, קיבל מהרבי דולר כ'דמי חנוכה'.

חנוכה תשל"ד נחגג בצל "מלחמת יום הכיפורים", והרבי יצא בקריאה דחופה להרבות אור ושמחה. מבצע חנוכה החל לראשונה בהיקף בלתי רגיל במיוחד בין חיילי צה"ל בארץ-הקודש כמו גם בעולם בכלל.

להלן צילום כרוז שהתפרסם באותם ימים מטעם אגודת חסידי חב"ד בארץ-הקודש ת"ו:

'דמי חנוכה' למשתתפי מבצע חנוכה

בסוף חורף תשל"ד שיגר הרבי לארץ-הקודש 247 דולר דמי חנוכה עבור אלו שזכו והשתתפו במבצע חנוכה; הרב זושא וילימובסקי אירגן את החלוקה ובח' אייר כתב לרב אפרים וולף ('ימי תמימים' כרך וא"ו עמ' 291):

"שלום וברכה!

קבלנו על ידך הסך 247 דולר דמי חנוכה שנתקבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א עבור אלו שזכו והשתתפו במבצע חנוכה השתא לחלקם לתושבי כפר חב"ד נר"י [נרם יאיר] ותלמידי המוסדות.

מאשרים אנו בזה כי חילקנו הסכום לאלו המגיע [=להם לקבל את] הדמי חנוכה.

פירוט של המשתתפים שמם ושם אמם העברנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א".

"בירושלים ת"ו (ראה התקשרות גליון רל עמ' 10) התקיימה התוועדות חלוקת דמי חנוכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח עבור אלה שהשתתפו במבצעי חנוכה (1 דולר לכל אחד)... במוצאי שבת קודש פרשת תצווה, פרשת זכור... בבית הכנסת בשיכון חב"ד".

ביום א' דחנוכה תשמ"ו העניק הרבי להרה"ח הרב ר' אריה לייב קפלן – ערב נסיעתו לרוסיה – מעות חנוכה לחלקם גם ליהודי רוסיה ואמר לו ('כפר חב"ד' גליון 815 עמ' 72):

מסתמא יעזרנו ה' לכוון איך לחלק, ולהרעיש בענין השמחה.

והוסיף ברכת הצלחה לנסיעה ולשמיעת בשורות-טובות.

בחנוכה של שנת תשמ"ו הורה הרבי הוראות מיוחדות – ראה ספר השליחות (קה"ת תשמ"ז, עמ' 191-190). להלן צילום דברי הרבי שהוקלדו עליהם תיקן הרבי מספר הגהות:

הרבי מבקש 'דמי חנוכה'...

יום ששי זאת חנוכה תשמ"ז. אל "גן עדן התחתון" (חדר המבוא לחדרו של הרבי) נקראו שניים ממשפחת גוטניק מאוסטרליה: הרב שניאור חיים הכהן (ז"ל) ובנו (יבלחט"א) הרב יוסף יצחק הכהן. הרבי יוצא מחדרו כשחיוך רחב נסוך על פני קדשו; ותוך כדי שהרים את ידיו הק' כלפי מעלה, פתח ואמר (ספר 'איי המלך', מלבורן תשנ"ב, עמ' קב):

חיים אנו בעולם משונה שישראל יצטרך לבקש משהו מכהן... אבקש מכם 'חנוכה געלט' ['דמי חנוכה']...

כ"ק אדמו"ר העניק קודם כל מטבע-כסף מיוחד לשניהם בתור 'דמי חנוכה' שלו-עצמו. בתוך כך הצביע לכל אחד מהם, לְמה בדיוק כוונתו ומה מבקש ממנו בתור 'דמי חנוכה'.

בעוד שמהבן ביקש הרבי שיוסיף עוד יותר בשיעורי תורה – ביקש מהאב שיוציא-לאור ספר מכל הפלפולים והנאומים שהשמיע במשך השנים [כולל כמובן, לפני התלמידים בישיבות הגדולות].

הגהה מיוחדת

בשבת שלאחר חג הגאולה י"ט כסלו תשמ"ח התוועד הרבי והשמיע שיחה מיוחדת אודות מצב החינוך, הפוליטיקה והביטחון בארץ-הקודש וקרא לתיקון המצב. עורך עיתון 'כפר חב"ד' הרה"ח ר' אהרן דוב שי' הלפרין ערך תמצית של השיחה ומסרה להגהת הרבי. תיקוני והגהות הרבי נדפסו בגיליון 700 (עמ' 24-22), ולהלן כמה מהם:

א) בכותרת המשנה נאמר: "יש להוסיף באור, ובמסגרת זו – לעודד ככל הניתן את המנהג של 'דמי חנוכה' ולעשותו בכל יום [מ]ימי החג". הרבי הוסיף: "(של השבת – בערב שבת כפשוט)".

ב) בידיעה עצמה:

להגביר את הפעילות להפצת תורה ויהדות, במיוחד בקרב בני הנוער. במסגרת זו יש לעורר ככל שניתן גם את המנהג לתת לילדים "דמי חנוכה", בהסברת ענין חנוכה ובהוספה מיוחדת – במקום הנהוג בדרך כלל, לקיים מנהג זה פעם אחת במשך ימי החנוכה, יש לעשות כן ובכל יום ויום משמונת ימי החג.

מבלי לפרסם...

"כדאי שיתן להם דמי חנוכה וכיו"ב [וכיוצא-בזה]" – כך הורה הרבי לרב יוסף שי' העכט שדיווח לרבי על 'מבצע תפילין' אצל קבוצת נערים בבית-ספר התיכון באילת לאחר הרצאה. הרבי הורה לא לפרסם על כך בעיתונות מחשש שהדבר יגרום לתגובות שליליות ("לעת-עתה לא לפרסם מחשש הנ"ל כ"א [כי אם] להודיע בסוד לעסקני אנ"ש שי' המתאימים שינסו עד"ז [על דבר זה] בעיר שיש סיכויים ומבלי להזכיר אודותיו").

בג' טבת תשנ"ב כותב הרבי לרב אהרן אליעזר שי' צייטלין בקשר להכנסת כל הפתקים של קבוצת האורחים שבאו לחצרות-קודש בארגונו, ביניהם היו שהתלוננו "זה שלא היינו יכולים לדבר...", ציין הרבי ראשית: "ודמי חנוכה פעמיים"...

בהמשך באו מספר תשובות: 1) לבקשות הכלליות. 2) לשידוכים. 3) לזרעא חייא וקיימא. כמו כן נכתב אליו (לרא"א צייטלין):

בהמצורף – בזה

בודאי יסביר הפשוט שממש כאילו נכתב לכל אחד ואחד שי' בנייר בפני-עצמו.

שיתווסף ובעיקר – בהפצת היהדות

המזכיר הרה"ח ר' חיים יהודה קרינסקי שימש כדובר חב"ד; להלן דברים שדיווח לרבי אודות תכנית הודעות ברדיו על חנוכה:

כ"ק אדמו"ר הגיה את הנוסח. על מה שכתב שכ"ק אדמו"ר עורר על דבר הנהגה המתאימה בימי חנוכה, תיקן הרבי:

according to [=לפי] שו"ע ובדיוק

על הנאמר שאפילו ילדים ידליקו 'מנורה' משלהם, כתב הרבי:

לפני בר מצוה משהגיעו לחינוך

על הנאמר שניתן לקבל קונטרס על-דבר חנוכה במחיר של 50 סנט, הוסיף הרבי:

במשך ימי חנוכה במחיר מוזל של [50 סנט]

על דו"ח מהשידור חי דחנוכה תשנ"ב (צילום להלן) כתב כ"ק אדמו"ר:

נת' ות"ח [=נתקבל ותשואות חן] ויה"ר שיתוסף בפרסום והצלחה והעיקר בהנוגע להפצת היהדות וכו'

כתב יד קודשו של הרבי על דו"ח מהשידור החי, התשנ"ב


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)