חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ג בניסן התשפ"ד, 21/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

משיח שבכל דור

האם מותר להצביע על אישיות כלשהי כמי שעשויה להתגלות כמשיח?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

לפעמים נשמעת השאלה, איך אפשר לומר על אדם בזמננו שהוא המשיח. מי שאינו מצוי בנושא, עלול לקבל רושם, שבאמת יש באמירה כזאת משום חריגה מהמקובל. אבל כשמתעמקים במהות הדברים מתברר, שלא זו בלבד שאין בכך פסול חלילה, אלא שזהו ביטוי נכון ואמיתי של אמונה טהורה בביאת המשיח.

אלה שמתקשים להסכים לכך שהמשיח הוא אדם בזמננו, סבורים כנראה שהמשיח הוא מלאך שייפול מן השמים, או שהוא אינו אמור לבוא בדורנו, אלא בעידן רחוק כלשהו. על-כן הם נבהלים כאשר אומרים שאולי המשיח הוא פלוני-אלמוני - אדם, בשר-ודם, שחי עמנו. אבל כשלומדים מעט על דמותו של המשיח, מבינים, שרק כך צריך יהודי לחשוב - שהמשיח הוא בשר-ודם, יהודי, צדיק גדול, שחי עמנו וממתין שהקב"ה ישלחו לגאול את עמו.

"כגון אני"

סביר להניח, שכל הרתיעה מזיהוי אדם כלשהו כמי שיהיה משיח, התפתחה רק בדורות האחרונים, לאחר המשברים שהתחוללו בעקבות האכזבה מפני משיחי-שקר. אולם הלקח מהנהייה אחר משיחי-השקר אינו שיש לחדול מלהאמין במשיח (חלילה) ובאפשרות שצדיק כלשהו הוא אכן זה שמתגלה כמשיח (שהרי יום אחד המשיח בוא יבוא, והוא יהיה אדם, בשר-ודם, ילוד אשה, צדיק גדול שחי עמנו!). הלקח האמיתי הוא, שיש לדבוק בתורה ולנהוג אך ורק על-פי ההגדרות ההלכתיות הברורות שיש בה, ולא ללכת שולל אחר להטי-שווא. אבל עצם האפשרות לזהות את המשיח בדמותו של צדיק שחי עמנו - אין בה שמץ פסול.

הרמב"ם1 מסביר באריכות, מדוע אדם מסויים בתימן אינו המשיח. הוא מוכיח, שאדם זה, שיש לו "מעט ידיעות" ואין לו תכונות אישיות מתאימות - הוא איננו המשיח. אבל באשר לעצם האפשרות לחשוב על מישהו (שראוי לכך) שהוא המשיח, לא זו בלבד שהרמב"ם אינו שולל זאת, אלא בספרו ההלכתי, בפסק הלכה למעשה, הוא קובע2, שאנחנו אמורים לזהות את המשיח על-פי אישיותו ופעולותיו, בלי לצפות לאותות ולמופתים3!

יתרה מזו: מתברר, שעוד מזמן התלמוד נהגו לייחס לאנשים מסויימים את האפשרות שהם המשיח. בגמרא4 מסופר על תלמידי בתי-מדרש שונים, שאמרו כי שמו של המשיח כשם רבם, רמז לכך שראו ברבם את האדם הראוי להיות משיח. רב אומר דברים מפורשים יותר: "אי מן חייא הוא, כגון רבנו הקדוש". ומפרש רש"י: "אם משיח מאותם שחיים עכשיו, ודאי היינו רבנו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גדול הוא". כלומר, רב, אחד מחשובי האמוראים, קובע בבירור את זהותו של המשיח האפשרי בדורו - רבי יהודה הנשיא!

אך זה עוד לא הכול. רב נחמן אומר שם דבר מפתיע עוד יותר - הוא מכריז על עצמו שהוא משיח: "אמר רב נחמן, אי מן חייא הוא, כגון אנא". כלומר, שאם מחפשים מועמד למשיח בדור ההוא, הוא המועמד המתאים5 (ואגב, לא שמענו שמישהו ביקש להחרימו בשל כך...).

צדיק הדור

דבר זה מופיע בספרים רבים, "שבכל דור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל6", "ולכשיגיע הזמן, ייגלה אליו השי"ת וישלחו, ואז יערה רוחו של משיח הטמון וגנוז למעלה7". מוסיף בעל ה'שדי-חמד'8, ש"בדרך הזה היה משוער אצלם בכל דור מיהו... ועל-פי-זה כתבו גם-כן תלמידי האר"י ז"ל, שבימיו היה האר"י ז"ל"9.

ואכן, מצאנו כמה וכמה מגדולי ישראל שרמזו על עצמם שהם המשיח10. כמו-כן, על צדיקים גדולים בדורות האחרונים - כמו על בעל 'חידושי הרי"ם' מגור, על רבי ישראל מרוז'ין, על בעל 'צמח-צדיק' מוויז'ניץ, ועוד - אמרו שהם עשויים להיות המשיח. כי זוהי האמונה בביאת המשיח - שצדיק הדור הוא אשר יתגלה כמשיח-צדקנו במהרה בימינו.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1)     ב'איגרת תימן'.

2)     הלכות מלכים פרק יא הלכה ד.

3)     במבט ראשון נראה שיש סתירות בין דברי הרמב"ם ב'איגרת תימן' לפסק-ההלכה ב'יד החזקה'. ראה להלן בפרק "כך יתגלה המשיח" בסעיף "ניסים ונפלאות".

4)     סנהדרין צח,ב.

5)     עיין בשיחת תזריע-מצורע תנש"א הערה 66.

6)     ר"ע מברטנורא על מגילת רות.

7)     שו"ת חת"ם-סופר חושן-משפט בליקוטים סי' צח.

8)     פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע.

9)     ועיין קונטרס 'מקדש מעט' (קה"ת תשנ"ב) הע' 58-57 ובשולי הגיליון שם.

10)   כמו רבי שכנא, רבו של הרמ"א, שכתב: "שכנא שמו"; וכמו רבנו חיים בן-עטר, בעל 'אור-החיים', שכתב (בפירושו לדברים טו,ז): "משיח ה' ושמו חיים".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)