חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:36 זריחה: 5:39 י"ב באייר התשפ"ד, 20/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לימוד בתשעה באב


מאמרים נוספים
זמני התחלת וסיום צום תשעה באב תשע"ד - 2014
הלכות ומנהגי חב"ד לצום ט' באב תשע"ד
הלכות ומנהגי חב"ד לתשעה באב שחל ביום ראשון
לימוד בתשעה באב
הלכות לתשעה באב שחל בשבת

מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג

אפילו בתשעה באב, ש"אסור לקרות בתורה . . משום שנאמר 'פיקודי ה' ישרים משמחי לב'" 1 - חייבים ללמוד תורה בכל רגע ורגע, אלא שהלימוד הוא בחלקי התורה המתאימים ליום זה2.

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה לומד בכל שנה ושנה בתשעה באב מדרש 'איכה רבה', וסוגיית 'רבי יוחנן' דפרק הניזקין (גיטין נה סע"ב - נח סע"א)3.

גם במשך המעת-לעת דתשעה באב יש לערוך 'סיום' (על מסכת מועד-קטן, שהוא מהעניינים המותרים ללמוד ביום זה)4.

בנוגע ללימודי יארצייט בתשעה באב: עד חצות היום, לימוד משניות דאחרי התפילה הוא בפרקי דתענית5 ומועד-קטן (פרק ג) הידועים, ולאחר חצות היום, נוהגים בזה כמו בשאר השיעורים, היינו שהעוסק בזה בכל ימות השנה שומר עליהם גם בתשעה באב6.

לענין לימוד שיעורי "יד החזקה" של הרמב"ם - שיעור היום של ערב תשעה באב נוהגים ללמוד קודם חצות היום, ושיעור הלימוד של תשעה באב נוהגים ללמוד במוצאי תשעה באב.

לעניין לימוד חסידות, ובכלל זה כמובן ספר התניא - משמע שמותר7.

הלכה למעשה:

לימוד בח' באב:

  • אמירת שיעור חת"ת (חומש, תהלים, תניא) היומי בח' באב: לכתחילה – לפני חצות היום8. בדיעבד – עד השקיעה9.
  • לימוד שיעור הרמב"ם בח' באב: רק לפני חצות היום10 (השלמה - רק במוצאי תשעה באב).
  • לימוד ענייני בית הבחירה בח' באב: לכתחילה – לפני חצות היום. בדיעבד – עד השקיעה11.

לימוד בט' באב:

  • אמירת שיעור התהילים לתשעה באב: לאחר השלמת תפילת השחרית הנערכת בסמוך (ולפני) לתפילת מנחה12 (השלמה - רק אחר חצות הלילה, כרגיל).
  • אמירת חומש ותניא דחת"ת בתשעה באב: לאחר השלמת תפילת השחרית הנערכת בסמוך (ולפני) לתפילת מנחה 13 (השלמה – מצאת הכוכבים, כרגיל).
  • לימוד הרמב"ם בתשעה באב: רק במוצאי היום3.
  • לימוד עניני 'בית הבחירה' בתשעה באב: אחרי חצות היום, (השלמה – מצאת הכוכבים)14.

 

מקורות:
1) שו"ע או"ח ר"ס תקנ"ד.

2) ראה שו"ע שם ס"ב. וראה שדי-חמד, אסיפת-דינים, מערכת בין-המצרים ס"ב סי"ב, על-דרך ובדוגמת קדימת הלימוד בעניינים שהזמן גרמא, הלכות החג בחג וכיו"ב, בכל השנה. ראה טושו"ע ודאדה"ז או"ח ר"ס תכט, ובט"ז שם - ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 574 (וכ"כ בילקוט-יוסף ח"ה עמ' 580, ובנטעי-גבריאל מהדו"ב ח"ב פרק עה הערה יז. וע"ש בשו"ת שבסוף הספר סי' יז). וראה לקוטי-שיחות חלק ט' עמ' 250, שבשנת תש"ל המליץ כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כשהורה באותה שנה על עריכת משמרות ללימוד במשך כל היממה דתשעה באב, שהמתאים ביותר בלימוד עניינא דיומא הוא רשימות כ"ק אדמו"ר ה'צמח-צדק' על מגילת איכה.

בספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63 מובא "שביום י"ז בתמוז ותשעה באב יש לומדים (אף שמעטים הם ביותר - ולא נתפרסם כלל וכלל) בתורה (בנביאים) פרשת היום ע"ד 'צום הרביעי' ו'צום החמישי' (על-דרך שבכל יום אומרים שירו של יום וכיוצא-בזה)". פרשת היום: מלכים-ב כה,א-כא. ירמיהו לט,ב-י. נב,יב-כז. דברי הימים-ב לו,יז-כ.

3) ספר-המנהגים.

4) התוועדויות תש"נ ח"א עמ' 55.

5) אולי הכוונה למשניות ממסכת זו העוסקות בענייני התעניות, מפ"א מ"ד עד ספ"ג.

6) אג"ק חלק יא עמ' שו. ומציין שם ללוח היום-יום ביום זה, והכוונה לומר שלימודי יארצייט דינם כמו שיעורי חת"ת.

וצע"ק שבשנת תשמ"ח סיים הרבי במנחה דת"ב את המשניות דמו"ק.

7) בספר-המנהגים עמ' 77 מובא בשם הרה"צ הרה"ח ר' הלל מפאריטש ז"ל, שאבל ר"ל בימי השבעה לומד פנימיות התורה. והרי אבל חמור בעניין זה מתשעה באב, כמבואר בטור יו"ד סו"ס שפד. וראה 'רשימות' חוברת ד עמ' 6, שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב למד פעם דא"ח בתשעה באב, "וכנראה למיגרס בעלמא" [וצע"ק מדלהלן הערה 39]. וראה גם ספר-המנהגים עמ' 46 והערה 11. וע"ע 'לשמע אזן' ס"ע רטו. ומ"מ רצוי ללמוד מעניינא דיומא, ראה המובא לעיל הערה 2.

8)       מנהג ישראל, ע"פ הרמ"א סו"ס תקנ"ג.

9)       כיוון שאף בת"ב עצמו אחה"צ (שאסור מדינא) אומרים חת"ת כדלהלן.

10)   כן הוא ב'מורה שיעור' לרמב"ם (מוגה).

11)   ע"פ ההיתר ללמדם אפילו בת"ב אחה"צ (דלהלן הערה 7).

12)   מפשטות הלשון בס' המנהגים "וכל השיעורים השייכים לשחרית".

13)   ספר המנהגים, מנהגי ת"ב.

14)   סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 691 סוף הערה 87.

 

בלקוטי שיחות כרך כח עמ' 286 איתא, שהואיל והשיעורים בתורה הם "חיי נפשו" – הרי זה גם למי "דלא ידע מאי קאמר", וזה כולל חת"ת, רמב"ם ו'בית הבחירה', עיי"ש.


 
     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)